Общи условия на dropshippingXL

Моля, прочетете тези Общи условия, преди да създадете профил и/или да направите поръчка. vidaXL си запазва правото да промени тези Общи условия без предизвестие. Настоящите Общи условия са преведени на различни езици, но английската версия е оригиналната и водеща, а всички други езикови версии са преводи само с информативна цел. Ако оригиналните условия на английски език противоречат на тези в други преведени условия, предимство имат оригиналните условия на английски език.

МЕЖДУ

1.vidaXL, алтернативно представлявано от:

 • Частното дружество с ограничена отговорност vidaXL International B.V., разположено на адрес Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Опериращо в Нидерландия под номер по ДДС: NL850643545B01 и PL5263485807, търгуващо под номер по Търговската камара в Лимбург 52876861 и търгуващо в държавите Нидерландия, Белгия, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Норвегия, Португалия, Швеция;
 • Частното дружество с ограничена отговорност vidaXL Europe B.V., разположено на адрес Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Опериращо в Нидерландия под номера по ДДС: NL820055220B01 и PL5263139666, търгуващо под номер по Търговската камара на Лимбург 09188362 и търгуващо в държавите България, Австрия, Чешката република, Германия, Дания, Естония, Финландия, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словения и Словакия;
 • Частното дружество с ограничена отговорност TM Handelsgesellschaft GmbH, намиращо се на адрес Lindenstrasse 16, (6340) Baar, извършващо дейност в Швейцария под номер по ДДС: CH E45 1181434, регистрирано под номер 1235780-81, търгуващо в Швейцария;
 • Дружеството с ограничена отговорност vidaXL LLC, намиращо се на адрес 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, извършващо дейност в Съединените американски щати и регистрирано под номер 323 315-0448, търгуващо в Съединените американски щати;
 • Собственото дружество с ограничена отговорност HB Commerce Pty Ltd, разположено в апартамент 1, ниво 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, опериращо в Австралия и регистрирано под номер 154339438, търгуващо в Австралия;
 • Дружеството с ограничена отговорност HBI Commerce LTD, разположено на C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, опериращо в Обединеното кралство под ДДС номер: GB137229219, и регистрирано под номер 07772128, търгуващо в Обединеното кралство.
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Исландия, извършващо дейност в Исландия под номер по ДДС 141496, регистрирано в Исландия под номер 4305210390 и търгуващо в Исландия.
 • vidaXL DWC-LLC се намира в Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Дубай, Обединени арабски емирства, регистрирано в Обединените арабски емирства под номер 10457 и извършващо дейност в Обединените арабски емирства под номер TRN 100455155000003 и в Кралство Саудитска Арабия под номер по ДДС 311415370500003.
 • Частното дружество с ограничена отговорност vidaXL G.K., със седалище на 4F и 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Действа в Япония под корпоративен идентификационен номер 9010003034630 и търгува в Япония.
 • (наричано по-долу „vidaXL“)

  И

  2. Дропшипърът, както е определен по-долу, и който отговаря на всички изисквания на настоящото (наричан по-долу „Дропшипър“).

  Индивидуално наричана „Страната“ и колективно наричани „Страните“

  Двете страни признават, че имат юридическата правоспособност да сключат настоящото споразумение и СЕ СПОРАЗУМЯХА, както следва:

  Съдържание

  ЧЛЕН 1 - ДЕФИНИЦИИ

  ЧЛЕН 2 – ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  ЧЛЕН 3 – СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ И ТАКСИ

  ЧЛЕН 4 - ОПИСАНИЕ, ЦЕНА И НАЛИЧНОСТ НА СТОКИТЕ

  4.1 Описание на продукта

  4.2 Цена на продукта

  4.3 Наличност на продуктите

  ЧЛЕН 5 – ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА

  ЧЛЕН 6 – ПЛАЩАНЕ ЗА ПОРЪЧКИ

  ЧЛЕН 7 – ОТМЯНА/ПРОМЯНА НА ПОРЪЧКА

  ЧЛЕН 8 – ТРАНСПОРТ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И ДОСТАВКА

  ЧЛЕН 9 – ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ И ГАРАНЦИИ

  9.1 Право на отказ

  9.2 Гаранция

  9.3 Възстановяване на средства

  9.4 Обслужване на клиенти

  ЧЛЕН 10 – ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДРОПШИПЪРА

  ЧЛЕН 11 – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ

  11.1 Ограничение на отговорността

  11.2 Отговорност на производителя за дефектни продукти

  11.3 Изтеглени продукти

  ARTICLE 12 –ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  ARITLCE 13 –ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МАРКЕТИНГОВИ МАТЕРИАЛИ

  ARTICLE 14 – ЛИЧНИ ДАННИ

  ARTICLE 15 – СРОК, СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО

  ARTICLE 16 – ИЗМЕНЕНИЕ

  ARTICLE 17 – ИЗМЕНЕНИЕ

  ARTICLE 18 – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  ARTICLE 19 – НЕЗАВИСИМОСТ

  ARTICLE 20 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ

  ARTICLE 21 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  ЧЛЕН 1 - ДЕФИНИЦИИ

  В настоящите Общи условия:

  Дропшипър означава дружеството/физическото лице, което извършва бизнес с vidaXL чрез дропшипинг програмата на vidaXL и се е регистрирало в програмата, следвайки процедурата за регистрация, посочена в член 3.

  Споразумение означава настоящите Общи условия и всички други документи, които се считат за част от тях, както е договорено между страните;

  Непреодолима сила означава събитие или поредица от събития извън разумния контрол на която и да е от страните;

  Права върху интелектуалната собственост означава всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, полезни модели, търговски марки, марки за услуги, права върху дизайн, права върху бази данни, права върху защитена информация, ноу-хау и всички други права върху интелектуална или индустриална собственост, които могат да съществуват навсякъде по света;

  Крайни клиенти означава лицата, които купуват продукти от Дропшипъра и се считат за крайни потребители за целите на настоящото;

  Фийд означава формат на данните, използван от vidaXL за съхраняване на цената, наличността и съдържанието на продукта, използвани за предоставяне на Дропшипъра на редовни актуализации;

  Портфейл означава B2B сметката на Дропшипъра, с която той може да плати и да получи плащане;

  услугата за дропшипинг на vidaXL означава използването на уебсайта dropshippingxl.com, на който може да бъде намерена цялата необходима информация (наричана по-долу „Услугата “).

  Изображения на продукти: означава всички снимки на продукти на vidaXL и описания на продукти, включително кодове на продукти, както са предоставени от vidaXL

  ЧЛЕН 2 – ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  2.1 Дропшипърът желае да продава и промотира продуктите, предлагани от vidaXL за целите на Услугата, на собствените си крайни клиенти. vidaXL няма да бъде страна по договор, сключен между Дропшипъра и неговите крайни клиенти.

  2.2. Споразумението урежда отношенията, задълженията и правата на vidaXL и Дропшипърите, както са дефинирани по-долу.

  2.3 Споразумението се прилага за всички договори за доставка на стоки чрез Услугата и изисква физическото или юридическото лице, което желае да се ангажира, да се регистрира на уебсайта dropshippingxl.com, на който може да бъде предоставена цялата необходима информация. Настоящите условия имат предимство пред всички други документи и се прилагат за всички продукти, доставени от vidaXL в рамките на неговата дропшипинг дейност.

  ЧЛЕН 3 – СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ И ТАКСИ

  3.1 За да получи достъп и да използва услугата, Дропшипърът трябва да регистрира акаунт на Дропшипър във vidaXL, като предостави цялата необходима информация на специалния уебсайт dropshippingxl.com.

  3.2 За да се гарантира точността и автентичността на предоставените банкови данни, vidaXL изисква от Дропшипъра да преведе на vidaXL невъзвръщаема парична сума (за предпочитане 0,01 EUR или друга равностойна сума в друга валута).

  3.3 Предоставянето на невярна информация от Дропшипъра ще попречи на създаването на акаунта. vidaXL си запазва правото да отхвърля и спира акаунти, съдържащи непълна или невярна информация.

  3.4 Без да се засяга предходната алинея, vidaXL си запазва правото да отхвърли или приеме заявлението в рамките на 48 часа при получаване на нова регистрация от Дропшипъра. vidaXL си запазва правото да отхвърли и в редки случаи да спре акаунт, ако например възникне някоя от следните ситуации: непълна регистрация, одобрена поради грешка, злоупотреба с акаунт.

  3.5 Доставчикът трябва да е по-възрастен от: (i) 18 години, и (ii) най-малко пълнолетен в юрисдикцията, в която пребивава и от която ще се използва Услугата за откриване на акаунт.

  3.6 Услугата е изцяло бизнес програма. Всеки акаунт, създаден за лична употреба, ще бъде прекратен незабавно.

  3.7 Дропшипърът е отговорен за запазването на паролата си защитена. vidaXL не може и няма да носи отговорност за загуба или повреда от неспазването на сигурността на акаунта и паролата.

  3.8 За достъп до Услугата се начислява месечна абонаментна такса. Тази такса се начислява за всеки допълнителен достъп (един достъп за държава на доставка). В случай, че Дропшипърът реши да анулира абонамента си (да преустанови плащанията), Дропшипърът:

  3.8.1когато са направени предишни поръчки, ще има достъп до своя акаунт за дропшипинг и бекенд, но ще му бъде отказано извършването на допълнителни поръчки до получаване на плащането на абонамента.

  3.8.2 когато все още не са направени поръчки, ще му бъде отказан достъп до акаунта му на Дропшипър.

  ЧЛЕН 4 - ОПИСАНИЕ, ЦЕНА И НАЛИЧНОСТ НА СТОКИТЕ

  4.1 Описание на продукта

  4.1.1 Въпреки разумните усилия на vidaXL да опише продуктите и да направи изображения възможно най-точно в съответствие със спецификациите на производителя, за някои артикули могат да възникнат някои промени. Ако има нещо, което Дропшипърът не разбира относно информацията, предоставена на уебсайта, може да изпрати имейл на vidaXL на [email protected].

  4.2 Цена на продукта

  4.2.1 Всички цени, посочени на уебсайта, са в местна валута, без ДДС. Сумата на ДДС се начислява при плащане въз основа на ставката на ДДС, приложима в страната, на която са доставени стоките. Полагат се всички усилия, за да се гарантира, че цените, показани на уебсайта, са точни към момента на извършване на поръчка.

  4.2.2 С изключение на Австралия, цената на артикул включва таксите за доставка. Няма изискване за минимална стойност на поръчката за индивидуални поръчки с дропшипинг. Дропшипърът има право сам да определя цените на артикулите на платформата, в която продава.

  4.2.3 vidaXL си запазва правото да променя цените на артикулите на уебсайта по всяко време. Дропшипърът носи пълната отговорност за актуалността на информацията, с която разполага (например по отношение на наличностите или цената).

  4.2.4 vidaXL си запазва правото при определени обстоятелства да прилага допълнителна такса или отстъпка въз основа на процента на възстановените суми, целите на продажбите и други показатели за ефективност. На Дропшипъра ще бъдат издадени две предупреждения, преди да бъде приложена допълнителна такса към поръчките му. Доплащането или отстъпката ще бъдат видими при завършване на поръчката.   

  4.2.5 Ако цената на даден артикул е била занижена по погрешка, vidaXL ще се свърже с Дропшипъра и ще му предложи да избере между следните три опции:

  1. Изготвяне на нова поръчка на правилната цена на артикулите; ИЛИ,

  2. Анулиране на цялата поръчка; ИЛИ,

  3. Анулиране на поръчката за артикулите с грешна цена и повторно потвърждаване на поръчката за артикулите с правилна цена.

  Ако Дропшипърът не отговори в рамките на 24 часа, поръчката ще бъде автоматично анулирана. Всяко плащане, получено от Дропшипъра, ще бъде кредитирано обратно в портфейла му в рамките на 7 дни.

  4.3 Наличност на продуктите

  4.3.1 Наличността на продуктите на уебсайта на vidaXL зависи от складовите запаси. Поради мащабните операции, необходими за осигуряване на непрекъснатост на запасите, vidaXL не може да гарантира, че всички продукти ще бъдат постоянно достъпни. Отговорност на Дропшипъра е да гарантира, че неговите нива на наличност са актуални на каналите за продажби (т.е. уебшоп), в които Дропшипърът продава.

  4.3.2 Тъй като vidaXL е мултинационално дружество, опериращо в над 30 страни и предлагащо Услугата в повечето от тези страни, то оперира от различни складове. Дропшипърът признава и приема, че наличните запаси могат да варират в различните складове и че не всички артикули ще бъдат налични във всички складове. vidaXL не носи отговорност за такива липси, несъответствия или разлики в запасите.

  4.3.3 vidaXL ще положи всички усилия, за да ограничи случаите на изчерпване на наличностите или грешна информация относно наличността на продуктите, но не може да носи отговорност за такива ситуации. Дропшипърът може да се свърже с vidaXL на [email protected], когато даден продукт не може да бъде намерен на уебсайта, тъй като няма наличност или е прекратен.

  4.3.4 При приемане на поръчка и когато поръчан продукт не е наличен или е изчерпан, vidaXL си запазва правото да информира своевременно Дропшипъра и да му предложи да изчака продуктът да бъде отново наличен или цената на продукта да бъде възстановена на Дропшипъра. Ако той предпочита възстановяване на средства, то ще бъде обработено в рамките на 7 работни дни, като този срок е приблизителен. Всяко възстановяване ще бъде направено в портфейла на Дропшипъра.

  4.3.5 При никакви обстоятелства не трябва да се приемат бекордър (предсрочни) поръчки.

  4.3.6 vidaXL не може да носи отговорност за евентуална загуба на приходи, произтичаща от рекламирането на изчерпани наличности и продукти с отстъпка от Дропшипъра.

  4.3.7 vidaXL в никакъв случай няма да резервира стока за Дропшипъра.

  ЧЛЕН 5 – ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА

  5.1 Дропшипърът декларира и гарантира, преди да направи поръчка чрез Услугата, че е прочел и се е съгласил с условията, изложени в писмен вид в рамките на настоящото Споразумение.

  5.2 Всички поръчки, направени за артикули, рекламирани на уебсайта vidaXL на адрес dropshippingxl.com, се считат за оферта към Дропшипъра за закупуване на избраните за поръчката артикули. Не съществува договор за покупка между vidaXL и Дропшипъра, докато vidaXL не получи и приеме поръчката. След като поръчката бъде приета, статусът ѝ ще се промени на „подготвя се“. Не може да се счита, че между Дропшипъра и vidaXL са сключени договори, преди да бъде показан този статус.

  5.3 vidaXL си запазва правото да анулира договора за продажба, ако плащането на поръчките не е получено в пълен размер преди действителната дата на доставка.

  ЧЛЕН 6 – ПЛАЩАНЕ ЗА ПОРЪЧКИ

  6.1 Плащанията за поръчки могат да се извършват чрез PayPal, банков превод, кредитна карта или чрез използване на функционалността на портфейла. vidaXL не носи отговорност да предлага всички гореспоменати платежни средства във всяка държава, в която се предлага Услугата, и си запазва правото да ограничава предлаганите платежни решения. Изисква се поръчките да бъдат платени изцяло, преди vidaXL да ги изпрати. Дропшипърът потвърждава и признава, че поръчките няма да бъдат приемани, докато не бъдат изцяло платени.

  6.2 Дропшипърът може да избере да използва функцията за автоматично потвърждаване на vidaXL. Функцията за автоматично потвърждаване позволява на Дропшипърите автоматично да плащат за направените си поръчки, като сумата ще бъде приспадната от портфейла им. vidaXL не може да носи отговорност за недостатъци, рискове, преки или косвени загуби на печалба, причинени от тази функция.

  ЧЛЕН 7 – ОТМЯНА/ПРОМЯНА НА ПОРЪЧКА

  7.1 За целите на анулиране или промяна на поръчка, Дропшипърът се свързва с vidaXL чрез [email protected] или чат.

  7.2 Дропшипърът потвърждава, че не всички платени или изпратени поръчки могат да бъдат анулирани или променени. Доставчикът на дропшипинг ще бъде информиран от vidaXL за всеки неуспех при промяна или анулиране на поръчката. vidaXL не може да носи отговорност за загуби или щети, причинени от такъв провал, или за споразумения, сключени между Дропшипъра и крайния клиент.

  ЧЛЕН 8 – ТРАНСПОРТ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И ДОСТАВКА

  8.1 Наличните методи за доставка ще бъдат предложени на Дропшипъра в процеса на плащане. vidaXL ще положи разумни усилия да изпрати артикулите в рамките на 2 работни дни след получаване на пълното плащане, освен ако страните не се споразумеят за друго. Номерът за проследяване на пратката и уведомлението ще бъдат изпратени на Дропшипъра, след като продуктите бъдат изпратени.

  8.2 Срокът за доставка на продуктите трябва да бъде посочен в продуктовата емисия (фийд), предоставена от vidaXL. Посочените срокове за доставка трябва да се тълкуват като задължение за полагане на разумни усилия и се считат за приблизителни. vidaXL не може да бъде държана отговорна за закъснения в доставката, причинени от използвани транспортни фирми или посредници.

  8.3 vidaXL не може да носи отговорност за артикули, които не пристигат до клиента поради грешки, направени от клиента или от Дропшипъра при въвеждане на данните за адреса. Дропшипърът трябва да провери всички подробности за поръчката, преди да потвърди поръчката. Адресът трябва да е достъпен за куриерите и ако не са оставени инструкции за доставка, Дропшипърът трябва да се увери, че има кой да получи пратката.

  8.4 Ако пакетите бъдат изпратени обратно на vidaXL, vidaXL ще възстанови на Дропшипъра цената на продукта, с изключение на разходите за доставка, когато е приложимо. Независимо от гореизложеното, доставките, извършени на служебни адреси или на работно място, се считат за получени, след като пристигнат на адреса. Клиентът е отговорен за сигурното получаване на артикула.

  8.5 Клиентът носи отговорност за поръчката, след като пратката пристигне на доставения адрес за доставка. vidaXL не може да носи отговорност, ако пратката изчезне, след като е била доставена. Ако някой артикул бъде получен повреден, клиентът трябва да уведоми Дропшипъра в рамките на 48 часа от получаването му. vidaXL трябва да бъде уведомен в рамките на 72 часа след очакваното време за доставка. Ако някои артикули бъдат получени с дефект, Дропшипърът трябва да уведоми vidaXL в рамките на 14 дни от получаването им. Моля, вижте процедурата за връщане в член 9 за повече подробности.

  8.6 В случай на пратки, изпратени на адрес, различен от Дропшипъра, vidaXL няма договор между получателя на тези стоки (клиента) и vidaXL. В този случай vidaXL не може да посредничи в който и да е аспект на продажбата между Дропшипъра и клиента на доставените артикули.

  ЧЛЕН 9 – ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ И ГАРАНЦИИ

  9.1 Право на отказ

  9.1.1 С изключение на Исландия и Обединените арабски емирства, където правото на преглед е 14 дни от получаването, Крайният клиент може да прегледа всеки артикул в продължение на 30 дни, считано от момента, в който артикулът е доставен на адреса, посочен в данните за поръчката. Ако клиентът реши да върне артикулите, се прилагат следните правила:

  a. Крайният клиент е длъжен да върне всеки получен артикул(и) в рамките на 14 дни, след като уведоми Дропшипъра за желанието си да върне продукта на адреса за връщане, предоставен от Дропшипъра; И,

  b. При получаване на артикулите от клиента, Дропшипърът ги връща в рамките на 14 дни на vidaXL и подава заявление за възстановяване чрез Услугата. Възстановяването на сумата ще бъде кредитирано обратно в сметката на портфейла на Дропшипъра в рамките на 7 дни след като vidaXL получи възстановения артикул(и) и потвърди, че артикулите са в добро състояние и не са повредени. Дропшипърът носи отговорност за правилното опаковане на артикулите или за всеки правен проблем, който може да възникне между Дропшипъра и клиента в резултат на (неправилно) връщане на (повредени) артикули; И,

  c. По отношение на горепосоченото Дропшипърът организира процеса на връщане самостоятелно и по този начин ще поеме транспортните разходи за връщане, както и рисковете, свързани с процеса на връщане (например: изгубен или унищожен при транспорта продукт, и т.н.).

  9.1.2 Ако Дропшипърът не е в състояние да изпълни 9.1.1., Дропшипърът може да поиска от vidaXL да организира връщането директно от Крайния клиент при същите условия, прилагани от vidaXL към собствените му клиенти. Всички разходи, които биха били начислени на клиентите на vidaXL на местните му уебсайтове, ще бъдат също начислени и на Дропшипъра. Дропшипърът ще трябва да предостави на vidaXL телефонен номер на клиента, адрес за получаване и евентуално имейл адрес, като тази информация ще бъде използвана единствено за организиране на заявеното връщане.

  9.1.3 Ако Дропшипърът има необичаен и необяснимо висок процент на връщания в сравнение със средните проценти на връщания във vidaXL, vidaXL си запазва правото да откаже допълнителни услуги за връщане на Дропшипъра, да увеличи цените, да намали предлагания период за размисъл за крайните клиенти или да изключи Дропшипъра от платформата си за дропшипинг.

  9.2 Гаранция

  9.2.1 Когато краен клиент получи грешен или повреден продукт, от крайния клиент ще се изисква да предостави подходящи (фотографски) доказателства, които трябва да бъдат (дигитално) датирани и изпратени на имейл адрес, предоставен от Дропшипъра. vidaXL, след проверка и за всеки отделен случай, ще предложи едно от следните решения:

  1. Отстъпка;

  2. Възстановяване;

  3. Изпращане на ново изделие или подмяна на повредените части.

  vidaXL си запазва правото да не се съобрази с горепосоченото, ако това е приложимо в конкретния случай.

  9.2.2 В случай на проблеми с дадена поръчка насърчаваме Дропшипърите да се свържат директно с vidaXL, което ще даде възможност на vidaXL да изясни и коригира дадената ситуация.

  9.3 Възстановяване на средства

  9.3.1 Дропшипърът потвърждава, че максималното възстановяване, което vidaXL ще предложи, ще бъде ограничено до цената на продукта и няма да покрива никакви допълнителни разходи, като например доставка, освен при определени обстоятелства и както е договорено между Дропшипъра и vidaXL за всеки отделен случай.

  9.3.2 Дропшипърът потвърждава, че максималното възстановяване, което vidaXL ще предложи, ще бъде ограничено до цената на продукта и няма да покрива никакви допълнителни разходи, като например доставка, освен при определени обстоятелства и както е договорено между Дропшипъра и vidaXL за всеки отделен случай.

  9.3.4 В случай на висящ казус в PayPal, при който Дропшипърът не може да постигне споразумение с нашия екип за обслужване на клиенти, vidaXL няма да има друг избор, освен временно да спре B2B акаунта на Дропшипъра.

  9.3.5 Всички възстановени суми от поръчката ще бъдат възстановени в портфейла на b2b.vidaxl.com. Ние няма да върнем възстановяването на никоя Paypal или банкова сметка на Дропшипъра, освен ако:

 • Дропшипърът прекратява сътрудничеството си с vidaXL.  
 • Дропшипърът има специална причина да поиска връщане на сумата.
 • 9.3.6 Дропшипърът е отговорен да контролира възстановяването на сумата от крайните клиенти. В случай, че Дропшипърът злоупотребява с политиката за възстановяване на средства, vidaXL има право да прекрати или спре акаунта на Дропшипъра.

  9.4 Обслужване на клиенти

  9.4.1 vidaXL съветва Дропшипъра да използва свои собствени правила и условия, посочващи горното. vidaXL не може да носи отговорност за Дропшипъра (или Крайния клиент), ако Крайният клиент или Дропшипъра не върне артикул съгласно политиката за връщане на vidaXL, както е посочено в тази глава.

  9.4.2 Дропшипърът е длъжен да предостави (правилна) информация за контакт на своите клиенти, за да им позволи да задават въпроси за даден артикул или поръчка. Клиентската поддръжка на vidaXL ще пренасочва всички въпроси, получени от крайните клиенти на Дропшипъра, обратно към Дропшипъра. В случай че vidaXL забележи, че Дропшипърът не е предоставил (правилна) информация за контакт на своите крайни клиенти, Дропшипърът ще трябва да коригира тази ситуация в рамките на 2 дни, като предостави правилна и актуална информация за контакт. Ако Дропшипърът не предостави тази информация, vidaXL си запазва правото да спре акаунта в съответствие с член 15 от настоящия регламент.

  ЧЛЕН 10 – ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДРОПШИПЪРА

  10.1 vidaXL не е част от договора за продажба, сключен между Дропшипъра и Крайния клиент. Отговорност на Дропшипъра е да се увери, че всеки правен проблем, който може да възникне между Дропшипъра и Крайния клиент, е приложим към собствен набор от условия, използвани от Дропшипъра при продажбата на артикули, използващи Услугата. vidaXL няма да поеме отговорност за правни проблеми, които могат да възникнат в резултат на липсата на Общи условия или друг правен документ, изискван от закона, или по друг начин между Дропшипъра и неговия клиент.

  10.2 Дропшипърът е длъжен да предлага ниво на обслужване на своите клиенти, подобно или по-високо от това, което vidaXL предлага на собствените си клиенти, и не може да препоръчва на крайните си клиенти да се свързват директно с vidaXL.

  Когато репутацията на vidaXL ще бъде засегната поради неуспеха на Дропшипъра да предложи необходимото качество на услугата, vidaXL си запазва правото да поправи щетите, като компенсира клиента. Разходите, свързани с тази компенсация, ще бъдат начислени на Дропшипъра. vidaXL си запазва правото да компенсира тези разходи, като използва всички потенциални парични средства, дължими от vidaXL на Дропшипъра.

  10.3 Дропшипърът спазва всички приложими закони и изисквания за регистрация от страните, в които пуска продукта на пазара. Всички разходи или такси, направени във връзка със спазването на приложимите закони или задължителната регистрация, се поемат единствено от Дропшипъра. В никакъв случай vidaXL не носи отговорност за неспазване на задълженията на Дропшипъра.

  10.4 Дропшипърът гарантира и се съгласява, че (и ще гарантира, че неговите директори, служители, агенти, филиали и служители): (а) ще спазва и ще се съобразява с всички санкции и контрол върху износа; (б) няма да продава, прехвърля, изнася, реекспортира или препраща Стоките на което и да е физическо лице, образувание или юрисдикция, подлежащи на санкции и експортен контрол; (c) Дропшипърът няма да допуска закупените стоки да бъдат продавани или използвани от физическо или юридическо лице в държави, които са подложени на международни търговски ограничения, санкции или ембарго, като Иран, Судан, Сирия и др. Дропшипърът трябва да освободи vidaXL и неговите сътрудници от всякаква отговорност или правни процедури за неспазване или нарушение в това отношение.  

  ARTICLE 11 – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ

  11.1 Ограничение на отговорността

  11.1.1 Общата, кумулативна отговорност на vidaXL за всякакви щети или загуби се ограничава до покупната цена на продукта.

  11.1.2 vidaXL не носи отговорност пред Дропшипъра за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или примерни щети, възникнали или във връзка с тези Общи условия, включително загуба на печалби или пропуснати приходи, прекъсване на дейността или загуба на бизнес информация, увреждане на други стоки или по друг начин, дори ако е било уведомено за възможността за такива щети.

  11.1.3 Пускането на пазара, разпространението и продажбата на Продуктите не нарушава, доколкото е известно на vidaXL, правата на трети страни. В случай на такова нарушение, vidaXL не носи отговорност за претенции по отношение на такова нарушение.

  11.1.4 Горното ограничение на отговорността няма да се прилага в случай на щети, причинени на Дропшипъра от умишлено нарушение на vidaXL или груба небрежност, дължаща се на vidaXL.

  11.2 Отговорност на производителя за дефектни продукти

  11.2.1 Независимо от гореизложеното и само до степента, изисквана от закона, vidaXL ще поеме отговорност за всички щети, причинени от неговите продукти върху имуществото на Крайните клиенти и/или претърпени наранявания или смърт, причинени от дефектите на продукта.

  11.2.2 В този случай vidaXL си запазва правото да влезе в пряк контакт с Крайния клиент, ако сметне за необходимо.

  11.3 Изтеглени продукти

  11.3.1 В случай че vidaXL установи, че е настъпило събитие, инцидент или обстоятелство, което може да доведе до необходимост от изтегляне или друго изваждане на продукт или продукти от пазара, vidaXL ще посъветва Дропшипъра за това и ще очаква Дропшипърът да предприеме подходящи мерки в това отношение (например: да се свърже със съответните клиенти, да премахне продукта от асортимента си за продажба и т.н.).

  11.3.2 vidaXL взема окончателното решение за изтегляне или премахване по друг начин на съответните продукти от пазара.

  11.3.3 vidaXL си запазва правото да се свърже директно с крайните клиенти на Дропшипъра в случай на изтегляне.

  ARTICLE 12 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  12.1 Поверителната информация е информация, обозначена като Поверителна информация от vidaXL, но включва и информация, за която Дропшипърът е трябвало да знае, че се отнася до Поверителна информация. B2B цените на продуктите и услугите също са Поверителна информация.

  12.2 Ние изискваме от Дропшипъра да обработва коректно поверителна информация:

 • Дропшипърът няма право да използва Поверителна информация, освен за изпълнение на задълженията си съгласно настоящите Общи условия (Цел).
 • Дропшипърът трябва да пази поверителната информация на vidaXL в строга тайна.
 • Доставчикът на пратки разкрива поверителна информация само на своите служители (включително на временните си работници, осигурени от агенция за подбор на персонал, и на независимите изпълнители, които са под прякото наблюдение и контрол на Доставчика на пратки), които имат
 • a) необходимост да знаят тази информация, за да се постигне целта, и

  b) са се съгласили писмено със задължения за неразкриване на информация, които са поне толкова ограничителни, колкото тези в настоящите Общи условия.

 • Дропшипърът трябва да защитава Конфиденциалната информация на vidaXL поне със същата степен на грижа, която Дропшипърът използва за защита на собствената си Конфиденциална информация от подобно значение, но никога не използвайки по-малко от разумния стандарт на грижа.
 • 12.3 Дропшипърът не носи отговорност за разкриване на поверителна информация, ако същата:

 • вече е била известна по законен начин на Дропшипъра без задължение за конфиденциалност преди оповестяването съгласно настоящите Общи условия, както е видно от писмените документи, предшестващи оповестяването
 • е леснодостъпна за обществеността на или след датата на оповестяване, а не поради нарушаване на настоящите Общи условия от страна на Получателя
 • е получена законно от Дропшипъра без ограничение за разкриване от трета страна, която има право да направи такова разкриване (с изключение на това, че това изключение се прилага само след като Получателят получи информацията от третата страна).
 • е одобрена за предоставяне или разкриване с писмено разрешение на vidaXL или е разкрита в съответствие със законно изискване на съд или правителствена агенция или когато това се изисква по силата на закона.
 • 12.4 vidaXL запазва пълната си собственост върху разкритата информация. С изключение на ограниченото право на Дропшипъра да използва Конфиденциална информация, както е посочено в настоящите Общи условия, по силата на настоящите Общи условия не се предоставя никакъв лиценз или права, изрични или подразбиращи се.

  12.5 В случай че Дропшипърът не изпълни задълженията си, описани в член 13, Дропшипърът незабавно и без съдебна намеса дължи на Разкриващия незабавно платима неустойка в размер на 500 евро за всяко нарушение на задължението си за поверителност. Тази санкция се увеличава със 100 EUR за всеки ден, в който нарушението не бъде отстранено, без да се засяга правото на Разкриващия да поиска компенсация за загубите и щетите, които vidaXL действително е претърпяла или ще претърпи, в допълнение към всички други права и средства за защита, налични по закон или по право.

  ЧЛЕН 13 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МАРКЕТИНГОВИ МАТЕРИАЛИ

  13.1 Съдържанието, показано на уебсайта на vidaXL, е защитено от Права на интелектуална собственост, които включват, наред с други неща, снимки, оформление на уебсайта, текстове и търговски марки.

  13.2 В рамките на настоящите условия на дропшипъра се предоставя неизключително, ограничено и неподлежащо на сублицензиране право за използване на продуктови изображения с цел продажба на продукти на vidaXL. След като бъде създаден акаунт, дропшипърът ще бъде пренасочен към съответната URL връзка за изображенията на всеки продукт. При никакви обстоятелства нямате право да подавате и/или регистрирате търговска марка или име на домейн, съдържащо елемента "vida" и/или "vidaXL" или подобен елемент или лого в собственото си име.

  13.3 Всяко нарушение на клауза 13.1 би довело до отговорност от страна на Дропшипъра, водеща до неустойка в размер на 10 000 евро (десет хиляди евро), която трябва да бъде платена на vidaXL. Това нарушение може да включва, но не се ограничава до злоупотреба със съдържанието или предоставяне на непублично съдържание на трети страни.

  13.4 Всички изображения на vidaXL са свободно достъпни за използване на уебсайта на Дропшипъра. 12.4. След като Дропшипърът кандидатства за акаунт и бъде приет, Дропшипърът ще бъде насочен към съответните URL връзки за изображенията на всеки продукт.

  ЧЛЕН 14 – ЛИЧНИ ДАННИ

  14.1 Всяка от страните трябва да спазва всички приложими закони за защита на данните.

  14.2 Във връзка с всяка обработка на личните данни, vidaXL и Дропшипърът определят собствените си цели и средства за обработка на данните. Следователно, vidaXL и Дропшипърът се квалифицират като администратори на данни по смисъла на Общия регламент на ЕС за защита на данните.

  14.3 Страните ще прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да осигурят ниво на сигурност, подходящо за рисковете, за да защитят Данните срещу случайно или незаконно унищожаване, промяна, загуба, достъп, неразрешено разкриване или всякакви (други) незаконни форми на обработка, вкл. ограничен достъп и използване на Данните. Във всеки случай тези мерки отговарят на задълженията по отношение на наличност, надеждност и сигурност, както е посочено в член 32 от GDPR. Освен ако vidaXL не е проявил небрежно отношение, vidaXL няма да носи отговорност за неоторизиран достъп до информацията, предоставена от Дропшипъра.

  ЧЛЕН 15 – СРОК, СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО

  15.1 Настоящото Споразумение се сключва на датата на създаване на акаунта на Дропшипъра.

  15.2 vidaXL си запазва правото, без предизвестие, временно да спре акаунта на Дропшипъра, да задържи плащанията към Дропшипъра и да блокира достъпа до портфейла му, в определени ситуации, включително, но не само:

 • Случаи на нарушаване на клаузи в Споразумението;
 • Подозрение за измама, умишлено неправомерно поведение или груба небрежност, включително, но не само: продажба на неоригинални продукти vidaXL, умишлено неизпълнение на доставка, пренасочване на поръчка и др.;
 • Насочване на своите клиенти директно към клиентското обслужване на vidaXL;
 • Участие в незаконна дейност;
 • Нарушаване на интелектуалната собственост на vidaXL или на трети лица;
 • Несъстоятелност на Дропшипъра или еквивалентни ситуации;
 • Липса на професионализъм на Дропшипъра по отношение на неговите Клиенти или агенти на vidaXL;
 • Невъзможност за предоставяне на заявеното ниво на обслужване на клиенти (пренасочване на клиенти директно към vidaXL, лоши отзиви за Дропшипъра и др.)
 • 15.3 vidaXL ще информира Дропшипъра писмено за спирането на акаунта му и причината за това спиране. Дропшипърът ще получи 30 дни, за да поправи тази ситуация. Ако ситуацията остане непроменена след 30 дни, vidaXL си запазва правото да спре окончателно акаунта на Дропшипъра. vidaXL ще използва парите, които все още са налични в портфейла на Дропшипъра, за да компенсира неизплатените дългове. Останалите пари ще бъдат преведени на Дропшипъра деветдесет (90) дни след окончателното спиране на акаунта.

  15.4 Дропшипърът ще може да обжалва окончателното спиране, като се свърже с нашия екип за B2B поддръжка.

  15.5 Всяко прекратяване на настоящото Споразумение по каквато и да е причина не засяга други права или средства за правна защита, на които дадена страна може да има право по закон или съгласно настоящото Споразумение, и не засяга натрупани права или задължения на която и да е от страните.

  15.6 Всички задължения на Дропшипъра, произтичащи от договорните отношения между Дропшипъра и неговите крайни клиенти, няма да бъдат прекратени чрез спиране или окончателно прекратяване на акаунта на Дропшипъра.

  15.7 В случай, че Дропшипърът иска да прекрати сътрудничеството с vidaXL и не е в състояние да направи поръчка в рамките на първите 30 дни от членството си, при поискване той има право на възстановяване на таксата за абонамент за първия си месец. vidaXL няма да възстанови таксите за абонамент извън тези условия.

  ЧЛЕН 16 – ИЗМЕНЕНИЕ

  16.1 vidaXL си запазва правото да променя Общите условия от време на време без предизвестие до Дропшипъра.

  ЧЛЕН 17 – РАЗДЕЛНОСТ

  17.1 Ако някой съд или компетентен орган установи, че която и да е клауза на настоящото Споразумение (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, приложимостта на която и да е друга клауза или разпоредба на настоящото Споразумение няма да бъде засегната.

  ЧЛЕН 18 – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  18.1 Нито една от страните не носи отговорност в случай на нарушение на договора или неизпълнение, което би възникнало от ситуация извън разумния контрол на страната.

  ЧЛЕН 19 – НЕЗАВИСИМОСТ

  19.1 Нищо в настоящото споразумение не представлява и не може да се счита, че представлява партньорство или съвместно начинание между страните по него, нито че някоя от страните е или е станала агент на другата за каквато и да е цел.

  ЧЛЕН 20 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ

  20.1. Дропшипърът не може да прехвърля това споразумение или което и да е от своите права или задължения по него без предварителното съгласие на vidaXL.

  20.2 vidaXL може да делегира, преотстъпва, продава, предоговаря или наема подизпълнители частично или изцяло своите задължения и права (включително вземания) по всяко споразумение на някой от своите филиали или на всяка трета страна без предварителното съгласие на Дропшипъра.

  ЧЛЕН 21 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  21.1 Настоящите Общи условия се уреждат изключително от законите на Нидерландия, с изключение на Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки (CISG).  

  21.2 Всички спорове, които биха могли да възникнат от договора и не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие, могат да бъдат отнесени изключително до съда на Оост-Брабант, местоположение Хертогенбос, Нидерландия. Това важи до степента, в която задължителните правила за юрисдикция ограничават този избор. vidaXL и Дропшипърът могат да разрешават споровете си чрез правно обвързващи съвети или арбитраж.