DROPSHIPPING VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pred vytvorením účtu a/alebo zadaním objednávky si, prosím, prečítajte tieto obchodné podmienky. Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predošlého upozornenia. Tieto obchodné podmienky boli preložené do rôznych jazykov; avšak pôvodná a rozhodujúca je verzia obchodných podmienok v anglickom jazyku a všetky ostatné jazykové verzie sú preklady, ktoré slúžia len na informatívne účely. Ak sú pôvodné obchodné podmienky v anglickom jazyku v rozpore s akýmikoľvek preloženými obchodnými podmienkami v inom jazyku, prednostne platia pôvodné anglické obchodné podmienky.

ZMLUVNÉ STRANY:

1. vidaXL, alternatívne zastúpená:

 • Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL International B.V., so sídlom na adrese Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Pôsobí v Holandsku s IČ DPH: NL850643545B01 a PL5263485807, obchoduje pod číslom 52876861 zapísanom v Obchodnej komore Limburg a svoju činnosť vykonáva v Holandsku, Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Taliansku, Nórsku, Portugalsku, Švédsku.
 • Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL Europe B.V., so sídlom na adrese Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Pôsobí v Holandsku s IČ DPH: NL820055220B01 a PL5263139666, obchoduje pod číslom 09188362 zapísanom v Obchodnej komore Limburg a svoju činnosť vykonáva v Bulharsku, Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Chorvátsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku;
 • Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným TM Handelsgesellschaft GmbH, so sídlom na adrese Lindenstrasse 16, (6340) Baar, svoju činnosť vykonáva vo Švajčiarsku s IČ DPH: CH E45 1181434 a je registrovaná pod číslom 1235780-81, obchoduje vo Švajčiarsku;
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL LLC, so sídlom na adrese  2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, svoju činnosť vykonáva v Spojených štátoch amerických a je registrovaná pod číslom 323 315-0448, obchoduje v Spojených štátoch amerických;
 • Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným HB Commerce Pty Ltd, so sídlom na adrese Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, svoju činnosť vykonáva v Austrálii a je registrovaná pod číslom 154339438, obchoduje v Austrálii.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným HBI Commerce LTD, so sídlom na adrese C/O Tmf Group, 20 Farringdon Street, (EC4A 4AB) Londýn, svoju činnosť vykonáva v Spojenom kráľovstve s IČ DPH: GB137229219 a je registrovaná pod číslom 07772128, obchoduje v Spojenom kráľovstve;
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur, Iceland, svoju činnosť vykonáva na Islande s IČ DPH 141496 a je registrovaná na Islande pod číslom 4305210390 a obchoduje na Islande.
 • vidaXL DWC-LLC so sídlom na adrese Business Center Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubai, United Arab Emirates, registrovaná v Spojených arabských emirátoch pod číslom 10457 a svoju činnosť vykonáva v Spojených arabských emirátoch s číslom TRN 100455155000003 a v Saudskoarabskom kráľovstve s IČ DPH 311415370500003.
 • Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL G.K., so sídlom na adrese 4F & 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Svoju činnosť vykonáva v Japonsku s firemným identifikačným číslom 9010003034630 a obchoduje v Japonsku.
 • (ďalej len „vidaXL“)

  A

  2. Dropshipper, ako je definovaný nižšie a ktorý spĺňa všetky požiadavky uvedené v tomto dokumente (ďalej len "dropshipper").

  Jednotlivo označované ako „zmluvná strana“ a spoločne označované ako „zmluvné strany“

  Obe zmluvné strany berú na vedomie, že majú právnu spôsobilosť na uzatvorenie tejto dohody a DOHODLI SA nasledovne:

  Obsah

  ČLÁNOK 1 – DEFINÍCIE

  ČLÁNOK 2 – PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A DOBA PLATNOSTI DOHODY

  ČLÁNOK 3 – VYTVORENIE ÚČTU A POPLATKY

  ČLÁNOK 4 –POPIS, CENA A DOSTUPNOSŤ TOVARU

  4.1 Popis produktu

  4.2 Cena produktu

  4.3 Dostupnosť tovaru

  ČLÁNOK 5 – PROCES OBJEDNÁVANIA

  ČLÁNOK 6 – PLATBA ZA OBJEDNÁVKY

  ČLÁNOK 7 – ZRUŠENIE/ZMENA OBJEDNÁVKY

  ČLÁNOK 8 – DOPRAVA, PRENOS RIZIKA A DORUČENIE TOVARU

  ČLÁNOK 9 – POSTUP VRÁTENIA TOVARU A ZÁRUKY

  9.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

  9.2 Záruka

  9.3 Vrátenie peňazí

  9.4 Zákaznícky servis

  ČLÁNOK 10 – POVINNOSTI DROPSHIPPER

  ČLÁNOK 11 – OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A CHYBNÉ PRODUKTY

  11.1 Obmedzenie zodpovednosti

  11.2 Zodpovednosť výrobcu za chybné produkty

  11.3 Stiahnutie z obehu

  ČLÁNOK 12 – DÔVERNOSŤ

  ČLÁNOK 13 – DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

  ČLÁNOK 14 – OSOBNÉ ÚDAJE

  ČLÁNOK 15 – DOBA TRVANIA, POZASTAVENIE, UKONČENIE A DÔSLEDKY UKONČENIA

  ČLÁNOK 16 – ZMENA

  ČLÁNOK 17 – ODDELITEĽNOSŤ

  ČLÁNOK 18 – VYŠŠIA MOC

  ČLÁNOK 19 – NEZÁSVISLOSŤ

  ČLÁNOK 20 – POSTÚPENIE

  ČLÁNOK 21 – ROZHODNÉ PRÁVO, SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ A RIEŠENIE SPOROV

  ČLÁNOK 1 – DEFINÍCIE

  V týchto obchodných podmienkach:

  Dropshipper znamená spoločnosť/osobu, ktorá obchoduje so spoločnosťou vidaXL prostredníctvom dropshippingového programu vidaXL a ktorá sa do tohto programu zaregistrovala registračným postupom uvedeným v článku 3.

  Dohoda znamená tieto obchodné podmienky a akékoľvek iné dokumenty, ktoré budú považované za ich súčasť, ako bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté;

  Zásah vyššej moci znamená udalosť alebo sériu udalostí, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemôže primerane ovplyvniť;

  Práva duševného vlastníctva znamená všetky práva duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, servisných značiek, práv na dizajn, databázových práv, práv na chránené informácie, know-how a ďalších duševných alebo priemyselných vlastníckych práv, ktoré môžu existovať kdekoľvek na svete;

  Koncoví zákazníci sú jednotlivci, ktorí si zakúpia produkt od dropshippera a sú pre účely tohto dokumentu považovaní za koncových používateľov;

  Feed znamená dátový formát, ktorý spoločnosť vidaXL využíva na ukladanie cien, zásob a obsahu produktov a prostredníctvom ktorého poskytuje dropshipperovi pravidelné aktualizácie;

  Peňaženka znamená B2B účet dropshippera, pomocou ktorého môže platiť a prijímať platby;

  Dropshippingová služba vidaXL znamená používanie webovej stránky dropshippingxl.com, na ktorej možno nájsť všetky potrebné informácie (ďalej len „služba“).

  Vyobrazenie produktu: znamená všetky obrázky a popisy produktov vidaXL, vrátane kódov produktov, ako ich poskytuje vidaXL.

  ČLÁNOK 2 – PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A DOBA PLATNOSTI DOHODY

  2.1 Dropshipper si želá predávať a propagovať produkty ponúkané spoločnosťou vidaXL za účelom poskytnutia služby svojim vlastným koncovým zákazníkom. vidaXL nebude figurovať ako zmluvná strana v rámci žiadnej zmluvy uzatvorenej medzi dropshipperom a jeho koncovými zákazníkmi.

  2.2. Dohoda upravuje vzťah, povinnosti a práva spoločnosti vidaXL a dropshipperov, ako je definované nižšie.

  2.3 Dohoda sa vzťahuje na všetky zmluvy o dodaní tovaru prostredníctvom služby a vyžaduje, aby sa fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce dané služby poskytovať, zaregistrovala na webových stránkach dropshippingxl.com, na ktorej môžu byť sprístupnené všetky potrebné informácie. Tieto podmienky majú prednosť pred akýmikoľvek inými dokumentmi a vzťahujú sa na všetky produkty dodávané spoločnosťou vidaXL v rámci jej dropshippingovej činnosti.

  ČLÁNOK 3 – VYTVORENIE ÚČTU A POPLATKY

  3.1 Aby dropshipper získal prístup k službe a mohol ju používať, musí si zaregistrovať účet vidaXL Dropshipper a poskytnúť všetky požadované informácie na vyhradenej webovej stránke dropshippingxl.com.

  3.2 Za účelom zaručenia presnosti a pravosti poskytnutých bankových údajov požaduje spoločnosť vidaXL od dropshippera, aby previedol nevratnú čiastku (najlepšie 0.01 eur alebo inú ekvivalentnú čiastku v inej mene) spoločnosti vidaXL.

  3.3 Poskytnutie nesprávnych informácií zo strany dropshippera znemožní vytvorenie účtu. vidaXL si vyhradzuje právo odmietnuť a pozastaviť účty, ktoré obsahujú neúplné alebo nepravdivé informácie.

  3.4 Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, vidaXL si vyhradzuje právo zamietnuť alebo schváliť žiadosť do 48 hodín od prijatia novej registrácie od dropshippera. Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo odmietnuť a vo výnimočných prípadoch pozastaviť účet v prípade, že dôjde napríklad k niektorej z nasledujúcich situácií: nekompletná registrácia, schválenie účtu s chybnými údajmi, zneužitie účtu.

  3.5 Dropshipper musí byť starší ako: (i) 18 rokov a (ii) dosahovať aspoň vek plnoletosti v súlade s jurisdikciou, v ktorej má bydlisko a z ktorej použije službu na otvorenie účtu.

  3.6 Služba predstavuje striktne business-to-business program. Akýkoľvek účet vytvorený za účelom osobného používania bude okamžite zrušený.

  3.7 Dropshipper zodpovedá za zabezpečenie svojho hesla. vidaXL nemôže a nebude zodpovedná za žiadnu stratu ani poškodenie spôsobené nedostatočným zachovaním zabezpečenia účtu a hesla.

  3.8 Za prístup k službe sa účtuje mesačný poplatok. Tento poplatok sa účtuje za každý ďalší prístup na platformu (jeden prístup k účtu pre jednu krajinu doručenia). Ak sa dropshipper rozhodne zrušiť svoje predplatné (zastaviť platby):

  3.8.1 v prípade, že boli zadané predchádzajúce objednávky, bude mať dropshipper prístup k svojmu dropshippingovému účtu a backendu, no bude mu odopretá možnosť zadávať ďalšie objednávky, kým neuhradí platbu za predplatné.

  3.8.2 ak ešte neboli zadané žiadne objednávky, dropshipperovi bude odopretý prístup k jeho účtu dropshippera.

  ČLÁNOK 4 - POPIS, CENA A DOSTUPNOSŤ TOVARU

  4.1 Popis produktu

  4.1.1 Napriek tomu, že spoločnosť vidaXL vynaložila primerané úsilie, aby vyhotovila čo možno najpresnejšie popisy a snímky produktov v súlade so špecifikáciami výrobcu, sa medzi jednotlivými položkami môžu vyskytnúť určité rozdiely. Ak sú akékoľvek informácie uvedené na webových stránkach pre vás ako dropshippera nezrozumiteľné, prosím, kontaktujte spoločnosť vidaXL emailom na adrese [email protected]

  4.2 Cena produktu

  4.2.1 Všetky ceny zobrazované na webových stránkach sú uvedené v miestnej mene bez DPH. Výška DPH sa k cene pripočíta v pokladni podľa sadzby DPH platnej v krajine, do ktorej sa tovar doručuje. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že ceny zobrazené na webových stránkach sú presné v čase zadania objednávky.

  4.2.2 S výnimkou Austrálie zahrnuje cena položky aj poplatky za dopravu. Pre jednotlivé dropshippingové objednávky nie sú stanovené žiadne požiadavky na minimálnu hodnotu tovaru. Dropshipper si môže nastavovať svoje vlastné ceny položiek prostredníctvom média, na ktorom tovar predáva.

  4.2.3 Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo v ktorúkoľvek dennú dobu zmeniť ceny položiek na webových stránkach. Je výhradnou zodpovednosťou dropshippera zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré má k dispozícii boli aktuálne (napríklad pokiaľ ide o skladové zásoby alebo ceny).

  4.2.4 vidaXL si vyhradzuje právo za určitých okolností pripočítať príplatok alebo uplatniť zľavu na základe miery refundácií, predajných cieľov a ďalších ukazovateľov výkonnosti. Dropshipper dostane dve upozornenia pred zaúčtovaním akýchkoľvek príplatkov, ktoré by sa mohli vzťahovať na jeho objednávky. Príplatok alebo zľava sa zobrazia v pokladni.    

  4.2.5 Ak bola položka omylom podcenená, spoločnosť vidaXL bude kontaktovať dropshippera a ponúkne mu možnosť vybrať si z nasledujúcich troch postupov:

  1. Zadanie novej objednávky so správnymi cenami položiek; ALEBO,

  2. Zrušenie celej objednávky; ALEBO,

  3. Zrušenie objednávky nesprávne ocenených položiek a opätovné potvrdenie objednávky správne ocenených položiek.

  Ak dropshipper neodpovie do 24 hodín, objednávka bude automaticky zrušená. Akákoľvek platba prijatá od dropshippera bude pripísaná späť do peňaženky dropshippera do 7 dní.

  4.3 Dostupnosť tovaru

  4.3.1 Dostupnosť produktov na webových stránkach vidaXL závisí od stavu skladových zásob. Vzhľadom na rozsiahle operácie potrebné na zaistenie kontinuity zásobovania nemôže spoločnosť vidaXL zaručiť, že všetky položky budú neustále k dispozícii. Je povinnosťou dropshippera dbať na to, aby na predajných kanáloch (t.j. v internetovom obchode), na ktorých predáva tovar, uvádzal aktuálne skladové zásoby.

  4.3.2 vidaXL, ako nadnárodná spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac než 30 krajinách a ponúka predmetnú službu vo väčšine týchto krajín, doručuje tovar z rôznych skladov. Dropshipper uznáva a berie na vedomie, že dostupnosť skladových zásob sa môže líšiť v rámci jednotlivých skladov a že nie všetky položky budú k dispozícii v každom sklade. vidaXL nenesie zodpovednosť za takéto nedostatky, nezrovnalosti alebo odchýlky v skladových zásobách.

  4.3.3 vidaXL vynaloží maximálne úsilie, aby obmedzila situácie s nedostatočnými zásobami alebo s chybnými informáciami o dostupnosti produktov, no nemôže za takéto situácie niesť zodpovednosť. Dropshipper môže kontaktovať spoločnosť vidaXL na adrese [email protected], ak nemôže nájsť produkt na webových stránkach, ak produkt nie je na sklade alebo ak bol jeho predaj ukončený.

  4.3.4 Po prijatí objednávky a v prípade, že objednaný produkt nie je k dispozícii alebo sa nenachádza na sklade, si vidaXL vyhradzuje právo včas informovať dropshippera a ponúknuť mu možnosť počkať, kým bude produkt opäť na sklade, alebo cenu produktu dropshipperovi refundovať. Ak si vyberie refundáciu, vrátenie sumy bude spracované do 7 pracovných dní, pričom tento časový rámec je približný. Vrátená suma bude pripísaná do peňaženky dropshippera.

  4.3.5 Za žiadnych okolností sa neprijímajú nevybavené objednávky (backorders).

  4.3.6 Spoločnosť vidaXL nemôže niesť zodpovednosť za prípadné straty zisku vyplývajúce z toho, že dropshipper na svojich stránkach propaguje položky, ktoré nie sú na sklade, a položky, ktorých predaj bol ukončený.

  4.3.7 vidaXL nebude za žiadnych okolností rezervovať skladové zásoby pre dropshippera.

  ČLÁNOK 5 – PROCES OBJEDNÁVANIA

  5.1 Dropshipper prehlasuje a zaručuje, že si pred zadaním akejkoľvek objednávky prostredníctvom služby prečítal obchodné podmienky, ktoré sú písomne obsiahnuté v tejto dohode, a že s nimi súhlasí.

  5.2 Všetky objednávky položiek propagovaných na webových stránkach spoločnosti vidaXL na adrese dropshippingxl.com sa považujú za ponuku dropshipperovi zakúpiť si položky, ktoré boli vybrané do objednávky. Medzi spoločnosťou vidaXL a dropshipperom neexistuje žiadna kúpna zmluva, kým spoločnosť vidaXL neprijme a neschváli objednávku. Po prijatí objednávky sa stav objednávky zmení na “pripravuje sa”. Kým sa nezobrazí tento stav objednávky, medzi dropshipperom a spoločnosťou vidaXL nie je uzatvorená žiadna zmluva.

  5.3 Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo zrušiť kúpnu zmluvu, ak platba za objednávky nebude prijatá v plnej výške pred dátumom zaslania tovaru.

  ČLÁNOK 6 – PLATBA ZA OBJEDNÁVKY

  6.1 Platby za objednávky je možné uhradiť cez PayPal, bankovým prevodom, kreditnou kartou alebo prostredníctvom funkcie peňaženky. vidaXL nie je povinná ponúkať všetky vyššie uvedené platobné metódy v každej krajine, kde je služba poskytovaná, a vyhradzuje si právo obmedziť ponúkané možnosti platby. Objednávky je nutné zaplatiť v plnej výške pred tým, ako ich spoločnosť vidaXL odošle. Dropshipper prehlasuje a berie na vedomie, že objednávky nebudú prijaté, kým nebudú úplne zaplatené.

  6.2 Dropshipper môže na základe vlastného rozhodnutia využívať funkciu automatického potvrdenia vidaXL. Funkcia automatického potvrdenia umožňuje dropshipperom automaticky uhradiť platbu za zadané objednávky a suma bude odpočítaná priamo z ich peňaženky. vidaXL nenesie zodpovednosť za žiadne nedostatky, riziká, priame alebo nepriame straty zisku, ktoré vznikli v dôsledku používania tejto funkcie.

  ČLÁNOK 7 – ZRUŠENIE/ZMENA OBJEDNÁVKY

  7.1 Za účelom zrušenia alebo zmeny objednávky musí dropshipper kontaktovať spoločnosť vidaXL emailom na adresu [email protected] alebo prostredníctvom chatu.

  7.2 Dropshipper berie na vedomie, že nie všetky zaplatené alebo odoslané objednávky je možné zrušiť alebo zmeniť. Dropshipper bude spoločnosťou vidaXL informovaný, ak dôjde k akémukoľvek zlyhaniu pri zmene alebo zrušení objednávky. vidaXL nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody vyplývajúce z takéhoto zlyhania ani za žiadne dohody uzatvorené medzi dropshipperom a koncovým zákazníkom.

  ČLÁNOK 8 – DOPRAVA, PRENOS RIZIKA A DORUČENIE TOVARU

  8.1 Dostupné spôsoby dopravy tovaru sa dropshipperovi zobrazia pri platbe v pokladni. vidaXL vynaloží primerané úsilie na to, aby tovar odoslala do 2 pracovných dní od prijatia plnej platby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Číslo na sledovanie zásielky spolu s notifikáciou budú zaslané dropshipperovi po odoslaní tovaru.

  8.2 Dodacia lehota produktov bude uvedená v produktovom feede poskytovanom spoločnosťou vidaXL. Uvedené dodacie lehoty je potrebné interpretovať ako povinnosť vynaložiť primerané úsilie na dodanie tovaru v danej lehote a považujú sa za približné. vidaXL nepreberá zodpovednosť za možné oneskorenie pri doručení tovaru spôsobené prepravnými spoločnosťami alebo sprostredkovateľmi, ktorých služby sa v rámci tohto procesu využívajú.

  8.3 Spoločnosť vidaXL nenesie zodpovednosť za položky, ktoré sa zákazníkovi nedoručia z dôvodu chýb, ktoré zákazník alebo dropshipper vykonal pri zadávaní údajov o adrese. Dropshipper musí pred potvrdením objednávky starostlivo skontrolovať všetky údaje objednávky. Adresa musí byť prístupná šoférom dopravcu, a ak nie sú ponechané žiadne pokyny ohľadom doručenia, dropshipper sa musí uistiť, že sa na adrese bude nachádzať niekto, kto balík preberie.

  8.4 Ak sú balíky zaslané späť do vidaXL, vidaXL vráti dropshipperovi cenu produktu bez prípadných nákladov za dopravu. Odhliadnuc od vyššie uvedeného, zásielky uskutočnené na firemné adresy alebo na adresy pracoviska sa považujú za prijaté hneď, ako dorazia na danú adresu. Zákazník je zodpovedný za to, aby bola položka bezpečne prijatá.

  8.5 Zákazník zodpovedá za objednávku hneď, ako balík dorazí na poskytnutú dodaciu adresu. vidaXL nenesie zodpovednosť za to, ak sa balík po doručení stratí. Ak sú niektoré doručené položky poškodené, zákazník musí dropshippera o tomto probléme informovať do 48 hodín od prijatia tovaru. Spoločnosť vidaXL musí byť o vzniknutej situácii upovedomená do 72 hodín po očakávanom termíne doručenia. V prípade, že sú niektoré doručené položky chybné, dropshipper o tom musí upovedomiť spoločnosť vidaXL do 14 dní od ich prijatia. Podrobnejšie informácie nájdete v postupe vrátenia tovaru v článku 9.

  8.6 V prípade produktov zaslaných na inú adresu, než je adresa dropshippera, nemá vidaXL žiadnu zmluvu medzi príjemcom tohto tovaru (zákazníkom) a vidaXL. V takomto prípade nemôže vidaXL riešiť žiadny aspekt predaja doručovaných položiek medzi dropshipperom a zákazníkom.

  ČLÁNOK 9 – POSTUP VRÁTENIA TOVARU A ZÁRUKY

  9.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

  9.1.1 S výnimkou Islandu a Spojených arabských emirátov, kde je právo na skontrolovanie tovaru 14 dní od doručenia, koncový zákazník si môže pozrieť a skontrolovať akúkoľvek položku po dobu 30 dní od okamihu doručenia danej položky na adresu uvedenú v podrobnostiach objednávky. Ak sa zákazník rozhodne tovar vrátiť, platia nasledujúce pravidlá:

  a. Koncový zákazník je povinný vrátiť všetky prijaté produkty do 14 dní po tom, ako dropshipperovi oznámi, že si želá tovar vrátiť na spiatočnú adresu poskytnutú dropshipperom; A,

  b. Po prijatí tovaru od zákazníka ho dropshipper vráti do 14 dní spoločnosti vidaXL a požiada o vrátenie peňazí prostredníctvom služby. Vrátená čiastka bude pripísaná späť do peňaženky dropshippera do 7 dní po tom, ako vidaXL dostane vrátené položky a potvrdí, že položky sú v dobrom stave a nie sú poškodené. Dropshipper zodpovedá za správne zabalenie položiek alebo za akékoľvek právne problémy, ktoré môžu vzniknúť medzi dropshipperom a zákazníkom v dôsledku (nesprávneho) vrátenia (poškodených) položiek; A,

  c. S ohľadom na vyššie uvedené, dropshipper vybavuje proces vrátenia tovaru nezávisle, a teda ponesie náklady za zaslanie vráteného tovaru, ako aj riziká spojené s procesom vrátenia tovaru (napr.: výrobok stratený alebo zničený pri preprave atď.).

  9.1.2 Ak dropshipper nie je schopný postupovať v súlade s bodom 9.1.1., môže požiadať spoločnosť vidaXL, aby zorganizovala vrátenie tovaru priamo od koncového zákazníka za rovnakých podmienok, aké vidaXL uplatňuje pri svojich vlastných zákazníkoch. Všetky náklady, ktoré by boli účtované zákazníkom vidaXL na jej miestnych webových stránkach, budú taktiež účtované dropshipperovi. Dropshipper je povinný poskytnúť telefónne číslo zákazníka, adresu vyzdvihnutia, a prípadne aj emailovú adresu zákazníka spoločnosti vidaXL, pričom tieto informácie sa použijú výhradne na zorganizovanie požadovaného vrátenia tovaru.

  9.1.3 Ak dropshipper vykazuje nezvyčajne a nevysvetliteľne vysoké percento vrátenia tovaru v porovnaní s priemernou mierou vrátenia tovaru v rámci vidaXL, vyhradzuje si vidaXL právo odmietnuť poskytnutie ďalších služieb vrátenia tovaru dropshipperovi, zvýšiť ceny, skrátiť lehotu na rozmyslenie ponúkanú koncovým zákazníkom alebo vyradiť dropshippera zo svojej dropshippingovej platformy.

  9.2 Záruka

  9.2.1 V prípade, že koncový zákazník dostane nesprávny alebo poškodený výrobok, bude musieť predložiť príslušné (fotografické) dôkazy, ktoré budú označené (digitálnym) dátumom a zaslané na emailovú adresu poskytnutú dropshipperom. vidaXL ponúkne po kontrole a v závislosti od konkrétneho prípadu jedno z nasledujúcich riešení:

  1. Škoda oprávňuje k zľave;

  2. Škoda oprávňuje k refundácii;

  3. Bude odoslaná nová položka alebo sa zabezpečí výmena poškodených dielov.

  vidaXL si vyhradzuje právo odchýliť sa od vyššie uvedeného, pokiaľ si to vyžaduje konkrétny prípad.

  9.2.2 V prípade problémov s objednávkou odporúčame dropshipperom kontaktovať priamo spoločnosť vidaXL, čím jej dajú príležitosť danú situáciu vyjasniť a napraviť.

  9.3 Vrátenie peňazí

  9.3.1 Dropshipper berie na vedomie, že maximálna výška refundácie, ktorú vidaXL ponúkne, bude obmedzená na cenu produktu a nebude pokrývať žiadne dodatočné náklady, ako je doprava, s výnimkou určitých okolností a na základe dohody medzi dropshipperom a spoločnosťou vidaXL v rámci jednotlivých prípadov.

  9.3.2 Refundácie budú v rámci každého prípadu posudzované individuálne, a budú vyplatené spoločnosťou vidaXL a prevedené na B2B účet dropshippera (peňaženka). To platí pre všetky transakcie.

  9.3.3 V prípade otvoreného prípadu PayPal, kde dropshipper nie je schopný uzavrieť dohodu s naším zákazníckym servisom, nebude mať vidaXL inú možnosť než dočasne pozastaviť B2B účet dropshippera.

  9.3.4 Akákoľvek refundácia vrátená z objednávky bude pripísaná do peňaženky na stránke b2b.vidaxl.com. Refundácie nevraciame na žiadny účet Paypal ani na bankový účet dropshippera, okrem nasledujúcich prípadov:  

 • Dropshipper ukončuje spoluprácu s vidaXL.
 • Dropshipper má špeciálny dôvod vrátiť čiastku.
 • 9.3.5 Dropshipper je zodpovedný za kontrolu refundácie od koncových zákazníkov. V prípade, že dropshipper zneužíva zásady vrátenia peňazí, vidaXL má právo zrušiť alebo pozastaviť účet dropshippera.

  9.4 Zákaznícky servis

  9.4.1 vidaXL odporúča dropshipperovi, aby do svojich vlastných obchodných podmienok zahrnul vyššie uvedený postup vrátenia tovaru. vidaXL nenesie zodpovednosť voči dropshipperovi (alebo koncovému zákazníkovi), ak koncový zákazník alebo dropshipper tovar nevráti v súlade s postupom vrátenia tovaru spoločnosti vidaXL, ako je uvedený v tomto článku.

  9.4.2 Dropshipper je povinný poskytnúť svojim zákazníkom (správne) kontaktné údaje, aby im umožnil pýtať sa na produkty alebo objednávky. Zákaznícky servis vidaXL presmeruje akékoľvek otázky od koncových zákazníkov dropshippera späť na dropshippera. V prípade, že spoločnosť vidaXL zistí, že dropshipper svojim koncovým zákazníkom neposkytol (správne) kontaktné informácie, dropshipper bude musieť túto situáciu do 2 dní napraviť a poskytnúť správne a aktuálne kontaktné informácie. Ak dropshipper tieto informácie neposkytne, vidaXL si vyhradzuje právo pozastaviť účet v súlade s článkom 15 tohto dokumentu.

  ČLÁNOK 10 – POVINNOSTI DROPSHIPPERA

  10.1 Vzhľadom na to, že vidaXL nie je súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dropshipperom a koncovým zákazníkom, je povinnosťou dropshippera, aby akékoľvek právne problémy, ktoré môžu vzniknúť medzi dropshipperom a koncovým zákazníkom, podliehali jeho vlastnému súboru obchodných podmienok, ktoré dropshipper využíva pri predávaní tovaru prostredníctvom služby. Spoločnosť vidaXL nepreberá žiadnu zodpovednosť za právne problémy, ktoré môžu vzniknúť medzi dropshipperom a jeho zákazníkom v dôsledku absencie akýchkoľvek obchodných podmienok alebo akéhokoľvek iného právneho dokumentu požadovaného na základe právnych alebo iných predpisov.

  10.2 Dropshipper je povinný svojim zákazníkom ponúknuť podobnú alebo vyššiu úroveň služieb, akú ponúka spoločnosť vidaXL svojim vlastným zákazníkom, a nemôže svojim koncovým zákazníkom odporúčať, aby kontaktovali priamo vidaXL.

  Ak by došlo k poškodeniu povesti spoločnosti vidaXL z dôvodu, že dropshipper neponúka požadovanú kvalitu služieb, vidaXL si vyhradzuje právo napraviť škodu tým, že odškodní zákazníka. Náklady spojené s touto kompenzáciou budú účtované dropshipperovi. vidaXL má právo kompenzovať tieto náklady prípadnou finančnou čiastkou, ktorú vidaXL dlží dropshipperovi.

  10.3 Dropshipper musí dodržiavať všetky platné zákony a registračné požiadavky krajín, kde uvádza produkt na trh. Všetky náklady alebo poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s dodržiavaním platných zákonov alebo povinných registračných požiadaviek ponesie výhradne dropshipper. Spoločnosť vidaXL v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek nedodržanie povinností zo strany dropshippera.

  10.4 Dropshipper zaručuje a súhlasí s tým (a zároveň zabezpečí, aby tak konali aj jeho riaditelia, úradníci, agenti, pridružené spoločnosti a zamestnanci), že: (a) bude dodržiavať a nasledovať všetky sankcie a vývozné kontroly; (b) nebude predávať, prevádzať, vyvážať, spätne vyvážať alebo preposielať tovar akejkoľvek osobe, subjektu alebo jurisdikcii podliehajúcim sankciám a vývozným kontrolám; (c) Dropshipper nesmie spôsobiť, že zakúpené položky budú predávané akýmkoľvek osobám alebo subjektom alebo budú týmito osobami a subjektmi používané v krajinách, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné obchodné obmedzenia, sankcie alebo embargá, ako je Irán, Sudán, Sýria atď. Dropshipper bude spoločnosť vidaXL a jej spoločníkov plne odškodňovať za akúkoľvek zodpovednosť alebo právne postupy v prípade nedodržania alebo porušenia v tomto ohľade.  

  ČLÁNOK 11 – OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A CHYBNÉ PRODUKTY

  11.1 Obmedzenie zodpovednosti

  11.1.1 Súhrnná, kumulatívna zodpovednosť spoločnosti vidaXL za akékoľvek škody alebo straty je obmedzená na kúpnu cenu výrobku.

  11.1.2 Spoločnosť vidaXL nenesie zodpovednosť voči dropshipperovi za žiadne nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami, vrátane ušlých ziskov alebo ušlých príjmov, prerušenia podnikania alebo straty obchodných informácií, poškodenia iného tovaru alebo iných škôd, a to aj v prípade, že bola o možnosti takýchto škôd informovaná.

  11.1.3 Pokiaľ si je spoločnosť vidaXL vedomá, marketing, distribúcia a predaj produktov neporušuje žiadne práva tretích strán. V prípade takéhoto porušenia spoločnosť vidaXL nenesie zodpovednosť za žiadny nárok v súvislosti s takýmto porušením.

  11.1.4 Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nebude uplatňovať v prípade škôd spôsobených dropshipperovi úmyselným pochybením alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany vidaXL.

  11.2 Zodpovednosť výrobcu za chybné produkty

  11.2.1 Odhliadnuc od vyššie uvedeného a len v rozsahu požadovanom zákonom preberá spoločnosť vidaXL zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené jej produktmi na majetku koncových zákazníkov a/alebo za akékoľvek zranenia alebo smrť spôsobené chybami produktu.

  11.2.2 V takom prípade si spoločnosť vidaXL vyhradzuje právo priamo kontaktovať koncového zákazníka, ak sa to bude považovať za potrebné.

  11.3 Stiahnutie z obehu

  11.3.1 V prípade, že spoločnosť vidaXL zistí, že došlo k udalosti, incidentu alebo okolnosti, v ktorej dôsledku je potrebné stiahnuť alebo inak odstrániť produkt alebo produkty z trhu, vidaXL o tejto situácii upovedomí dropshippera a bude očakávať, že dropshipper v tomto ohľade príjme vhodné opatrenia (napr.: kontaktuje dotknutých zákazníkov, odstráni produkt zo svojho predajného sortimentu atď.).

  11.3.2 vidaXL učiní konečné rozhodnutie o stiahnutí alebo inom odstránení daných produktov z trhu.

  11.3.3 vidaXL si vyhradzuje právo v prípade stiahnutia produktu z trhu kontaktovať priamo koncových zákazníkov dropshippera.

  ČLÁNOK 12 – DÔVERNOSŤ

  12.1 Dôverné informácie sú informácie označené spoločnosťou vidaXL ako dôverné informácie, ale patria sem aj informácie, o ktorých mal dropshipper vedieť, že sa týkajú dôverných informácií. B2B ceny produktov a služieb sú taktiež dôverné informácie.

  12.2 Žiadame dropshippera, aby s dôvernými informáciami zaobchádzal vhodným spôsobom:

 • Dropshipper nesmie používať dôverné informácie na iné účely, než na plnenie svojich povinností podľa týchto obchodných podmienok (účel).
 • Dropshipper musí dôverné informácie spoločnosti vidaXL udržiavať v prísnej tajnosti.
 • Dropshipper sprístupní dôverné informácie svojim zamestnancom (vrátane dočasných pracovníkov poskytovaných personálnou agentúrou a nezávislých dodávateľov, ktorí sú pod priamym dohľadom a kontrolou dropshippera) len v prípade, že:
 • a) potrebujú vedieť tieto informácie, aby mohli dosiahnuť účel a

  b) písomne súhlasili s povinnosťami mlčanlivosti, ktoré sú aspoň tak obmedzujúce ako povinnosti mlčanlivosti uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 • Dropshipper chráni dôverné informácie spoločnosti vidaXL prinajmenšom rovnakým stupňom ochrany, aký dropshipper používa na ochranu svojich vlastných dôverných informácií obdobnej dôležitosti, ale nikdy nepoužíva menší než primeraný štandard ochrany.
 • 12.3 Dropshipper nenesie zodpovednosť za zverejnenie akýchkoľvek dôverných informácií, ak:

 • boli tieto informácie už známe zákonnými prostriedkami zo strany dropshippera bez povinnosti mlčanlivosti pred zverejnením daných informácií podľa týchto obchodných podmienok, ako dokazujú písomné záznamy pred zverejnením
 • sú tieto informácie ľahko prístupné verejnosti v deň alebo po dni zverejnenia inak než porušením týchto obchodných podmienok zo strany príjemcu
 • boli tieto informácie oprávnene prijaté dropshipperom bez obmedzenia zverejnenia od tretej strany oprávnenej k takémuto zverejneniu (pričom táto výnimka platí až po tom, ako príjemca dostane informácie od tretej strany)
 • je schválené uvoľnenie alebo zverejnenie týchto informácií na základe písomného povolenia vidaXL alebo sú tieto informácie zverejnené na základe zákonnej požiadavky súdu alebo vládnej agentúry, alebo v prípadoch, kde to vyžaduje zákon.
 • 12.4 Spoločnosť vidaXL si ponecháva plné vlastníctvo zverejnených informácií. S výnimkou obmedzeného práva dropshippera používať dôverné informácie, ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach, nie sú podľa týchto podmienok udelené žiadne licencie ani práva, či už výslovné alebo predpokladané.

  12.5 V prípade, že dropshipper nesplní svoje povinnosti, ako sú popísané v článku 13, dropshipper okamžite a bez súdneho zásahu dlží poskytovateľovi ihneď splatnú pokutu vo výške 500 € za porušenie svojej povinnosti mlčanlivosti. Táto pokuta sa zvýši o 100 € za každý deň, keď takéto porušenie zostane nenapravené, bez toho, aby tým bolo dotknuté právo poskytovateľa požadovať náhradu za straty a škody, ktoré spoločnosti vidaXL skutočne vznikli alebo vzniknú, ani všetky ostatné práva a opravné prostriedky dostupné podľa zákona alebo práva.

  ČLÁNOK 13 – DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

  13.1 Obsah zobrazený na webových stránkach vidaXL je chránený právami duševného vlastníctva, ktoré okrem iného zahŕňajú obrázky, rozloženie webových stránok, texty a ochranné známky.

  13.2 V rámci týchto obchodných podmienok je dropshipperovi udelené nevýhradné, obmedzené a nesublicencovateľné právo používať vyobrazenia produktov za účelom predaja produktov vidaXL. Po vytvorení účtu bude dropshipper presmerovaný na príslušnú URL adresu, kde nájde obrázky každého produktu. Za žiadnych okolností nesmiete požiadať o a/alebo si zaregistrovať ochrannú známu alebo názov domény, ktoré obsahujú prvok „vida“ a/alebo „vidaXL“ alebo podobný prvok či logo vo vašom vlastnom názve.

  13.3 Akékoľvek porušenie ustanovenia 13.1 by viedlo k zodpovednosti na strane dropshippera, čo by malo za následok vznik pokuty vo výške 10 000 € (desaťtisíc eur), ktorá bude zaplatená spoločnosti vidaXL. Takéto porušenie môže okrem iného zahŕňať zneužitie obsahu alebo sprístupnenie neverejného obsahu tretím stranám.

  13.4 Všetky obrázky vidaXL sú voľne dostupné, aby ich dropshipper mohol použiť na svojich webových stránkach. Hneď, ako dropshipper požiada o vytvorenie účtu a jeho žiadosť bude schválená, dropshipper bude presmerovaný na príslušné URL odkazy, kde nájde obrázky každého produktu.

  ČLÁNOK 14 – OSOBNÉ ÚDAJE

  14.1 Každá zmluvná strana musí dodržiavať všetky platné zákony o ochrane údajov.

  14.2 Tak spoločnosť vidaXL, ako aj dropshipper si v súvislosti s akýmkoľvek spracúvaním osobných údajov určujú svoje vlastné účely a prostriedky spracovania údajov. Z tohto dôvodu sa vidaXL, ako aj dropshipper považujú za správcov údajov v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.  

  14.3 Zmluvné strany zavedú vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku za účelom ochrany údajov proti náhodnému alebo protizákonnému zničeniu, zmene, strate, prístupu, neoprávnenému zverejneniu alebo akýmkoľvek (iným) protizákonným formám spracovania, vrátane obmedzeného prístupu a používania údajov. Tieto opatrenia musia v každom prípade spĺňať povinnosti týkajúce sa dostupnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti, ako je stanovené v článku 32 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Pokiaľ spoločnosť vidaXL nezanedbá svoje povinnosti, vidaXL nezodpovedá za neoprávnený prístup k informáciám poskytnutým dropshipperom.

  ČLÁNOK 15 – DOBA TRVANIA, POZASTAVENIE, UKONČENIE A DÔSLEDKY UKONČENIA

  15.1 Táto dohoda sa uzatvára dňom vytvorenia účtu dropshippera.

  15.2 Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia dočasne pozastaviť účet dropshippera, zadržať všetky platby dropshipperovi a zablokovať prístup k jeho peňaženke, a to okrem iného v nasledujúcich situáciách:

 • V prípade porušenia akýchkoľvek ustanovení dohody;
 • Podozrenie z podvodu, úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti zahrňujúcich okrem iného: predaj neoriginálnych produktov vidaXL, úmyselné nedodanie, presmerovanie objednávok atď.;
 • Smerovanie svojich zákazníkov priamo na zákaznícky servis vidaXL;
 • Účasť na nezákonnej činnosti;
 • Porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti vidaXL alebo tretích strán;
 • Bankrot dropshippera alebo podobné situácie;
 • Nedostatočná profesionalita dropshippera voči jeho zákazníkom alebo zástupcom vidaXL;
 • Neposkytovanie požadovanej úrovne zákazníckeho servisu (presmerovanie zákazníkov priamo na vidaXL, zlé recenzie dropshippera atď.)
 • 15.3 Spoločnosť vidaXL bude dropshippera písomne informovať o pozastavení jeho účtu a o dôvode tohto pozastavenia. Dropshipper bude mať 30 dní na nápravu tejto situácie. Ak sa situácia po 30 dňoch nezmení, vidaXL si vyhradzuje právo natrvalo pozastaviť účet dropshippera. vidaXL použije peniaze, ktoré sú stále k dispozícii v peňaženke dropshippera, na vyrovnanie všetkých nesplatených dlhov. Zvyšné peniaze sa prevedú dropshipperovi deväťdesiat (90) dní po trvalom pozastavení účtu.

  15.4 Dropshipper sa bude môcť odvolať proti trvalému pozastaveniu účtu tak, že sa obráti na náš tím podpory B2B.

  15.5 Ukončením tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu nebudú dotknuté žiadne iné práva alebo opravné prostriedky, na ktoré môže mať zmluvná strana nárok zo zákona alebo podľa tejto dohody, a nebudú ním dotknuté ani žiadne vzniknuté práva alebo záväzky ktorejkoľvek zmluvnej strany.

  15.6 Akékoľvek záväzky dropshippera vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi dropshipperom a jeho koncovými zákazníkmi nebudú zrušené pozastavením alebo trvalým ukončením účtu dropshippera.

  15.7 V prípade, že by dropshipper chcel ukončiť spoluprácu s vidaXL a nemohol zadať objednávku počas prvých 30 dní svojho členstva, má na požiadanie nárok na vrátenie predplatného za prvý mesiac. vidaXL nebude vracať predplatné nad rámec týchto podmienok.

  ČLÁNOK 16 – ZMENA

  16.1 Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo čas od času zmeniť a doplniť obchodné podmienky bez toho, aby o tom vopred upozornila dropshippera.

  ČLÁNOK 17 – ODDELITEĽNOSŤ

  17.1 Ak akýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že ktorýkoľvek článok tejto dohody (alebo časť ktoréhokoľvek ustanovenia) je neplatný, nezákonný alebo nevymáhateľný, nebude to mať vplyv na vymáhateľnosť akéhokoľvek iného článku alebo ustanovenia tejto dohody.

  ČLÁNOK 18 – VYŠSIA MOC

  18.1 Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť v prípade porušenia zmluvy alebo jej neplnenia, ktoré by vyplynulo zo situácie mimo primeranej kontroly ktorejkoľvek zmluvnej strany.

  ČLÁNOK 19 – NEZÁVISLOSŤ

  19.1 Nič v tejto dohode nepredstavuje ani sa nepovažuje za vznik partnerstva alebo spoločného podniku medzi stranami tejto dohody, ani nepredstavuje alebo sa nepovažuje za dôkaz o tom, že ktorákoľvek zo strán je alebo sa stala zástupcom druhej strany za akýmkoľvek účelom.

  ČLÁNOK 20 – POSTÚPENIE

  20.1 Dropshipper nesmie bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti vidaXL postúpiť túto dohodu, ani žiadne práva a povinnosti, ktoré z nej vyplývajú.

  20.2 Spoločnosť vidaXL môže preniesť, postúpiť, predať, obnoviť alebo zadať všetky svoje povinnosti a práva alebo ich časť (vrátane pohľadávok) na základe akejkoľvek dohody na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností alebo na akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu dropshippera.

  ČLÁNOK 21 – ROZHODNÉ PRÁVO, SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ A RIEŠENIE SPOROV

  21.1 Tieto obchodné podmienky sa riadia výhradne zákonmi Holandska, s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

  21.2 Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť zo zmluvy a ktoré nie je možné urovnať zmierom, môžu byť predložené výlučne súdu Oost-Brabant, so sídlom v meste ‘s-Hertogenbosch, Holandsko. Toto platí v rozsahu, v akom záväzné pravidlá jurisdikcie obmedzujú túto voľbu. vidaXL a dropshipper môžu urovnať svoje spory prostredníctvom záväzného stanoviska alebo arbitráže.