Ochrana súkromia

Služba dropshipping vidaXL je určená pre zákazníkov, ktorí sú zaregistrovaní na https://b2b.vidaxl.com. Zásady ochrany súkromia pre zákazníkov, ktorí si objednávajú tovar priamo z vidaXL nájdete na stránkach internetových obchodov vidaXL pre jednotlivé krajiny (vidaXL.com). Prehlásenie o ochrane súkromia nájdete aj na stránke http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Obchodné podmienky spolu s definíciami, ktoré sa vzťahujú na používanie služby dropshipping, nájdete na stránke https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Typy údajov a ich využitie

Za účelom poskytovania služby dropshipping spoločnosť vidaXL zhromažďuje a/alebo využíva nasledujúce osobné údaje:
Údaje o koncovom spotrebiteľovi:
vidaXL dodáva tovar priamo spotrebiteľovi (zákazníkovi predajcu). Za týmto účelom zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Obsah objednávky (výrobky)

Osobné údaje bude spoločnosť vidaXL spracovávať iba v súvislosti s poskytovaním služby. Údaje o spotrebiteľovi budú zdieľané s tretími stranami, iba ak to bude potrebné na plnenie služby a iba ak to bude v súlade s platnými právnymi predpismi.

Predajca musí zabezpečiť, aby jeho služby spĺňali požiadavky vyplývajúce z GDPR a/alebo miestnych zákonov a právnych predpisov (o ochrane súkromia). Predajca (a nie spoločnosť vidaXL) zodpovedá za:

 • Poskytnutie informácií spotrebiteľovi o tom, akým spôsobom a z akého dôvodu sa ich osobné údaje spracúvajú
 • Zaistenie, že spotrebitelia môžu uplatniť svoje práva vo vzťahu k osobným údajom

Spoločnosť vidaXL nezodpovedá za žiadne porušenie ochrany osobných údajov, ani za žiadne požiadavky, právne kroky, žaloby a konania týkajúce sa akejkoľvek osoby, spoločnosti, vládneho orgánu alebo korporácie, ktoré vznikli v dôsledku alebo z dôvodu neplnenia povinností zo strany predajcu.

Údaje o predajcovi:
vidaXL zhromažďuje, ukladá a spracováva nasledujúce údaje o predajcovi:

 • Názov spoločnosti
 • Finančné informácie o spoločnosti (DPH, platobný účet atď.)
 • E-mail kontaktnej osoby
 • Meno kontaktnej osoby
 • Telefónne číslo kontaktnej osoby

Údaje o predajcovi sa využívajú za účelom poskytovania služieb a udržania obchodného vzťahu medzi spoločnosťou vidaXL a predajcom. Ak si predajca neželá, aby sa kontaktné údaje jeho spoločnosti používali aj na inú korešpondenciu okrem tej, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb (napríklad na informovanie o novom tovare), môže sa z tohto typu komunikácie odhlásiť.

Údaje o predajcovi budú zdieľané s tretími stranami, iba ak to bude potrebné na plnenie služby a iba ak to bude v súlade s platnými právnymi predpismi.

Dôvernosť

 • vidaXL zachováva dôvernosť osobných údajov a zabezpečí, že jej zamestnanci a prípadné zúčastnené tretie strany budú taktiež zachovávať dôvernosť osobných údajov.
 • vidaXL zaistí, aby boli osobné údaje prístupné len tým zamestnancom a/alebo zúčastneným tretím stranám, pre ktorých je prístup k týmto údajom potrebný.
 • vidaXL zabezpečí, aby jej zamestnanci, ktorí sú oprávnení narábať s osobnými údajmi, boli riadne a plne informovaní o svojich povinnostiach vo vzťahu k zákonnému spracovaniu osobných dát podľa platných právnych predpisov, ako aj o povinnosti spracovávať osobné údaje len do takej miery, do akej je to nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb.

Zabezpečenie

 • vidaXL prijme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, krádežou alebo akoukoľvek inou formou nezákonného spracovania, a to takým spôsobom, ktorý zodpovedá možným rizikám a povahe údajov, ktoré majú byť chránené.
 • Ak sa spoločnosť vidaXL dozvie o porušení ochrany osobných údajov predajcu alebo spotrebiteľa, bude o tom predajcu bezodkladne informovať.

Tretie strany

 • Ak sa od predajcu na základe právnych predpisov o ochrane údajov požaduje, aby poskytol fyzickej osobe informácie o zaznamenávaní, spracovávaní alebo používaní jej údajov, vidaXL tieto informácie predajcovi sprístupní.
 • V prípade otázok o osobných údajoch dotknutých osôb, ktoré budú smerované na vidaXL, spoločnosť vidaXL nasmeruje danú osobu na predajcu, pokiaľ nie je vidaXL zo zákona povinná tieto informácie poskytnúť priamo, a v takom prípade bude predajca okamžite informovaný.

Súbory cookies a sledovanie

Na našich webových stránkach b2b a dropshipping používame nasledujúce súbory cookies (a/alebo podobné technológie):
https://b2b.vidaxl.com/
Nevyhnutné:
Google Tag Manager
Na analýzu webových stránok:
Google Analytics
New Relic
Reklamné:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Nevyhnutné:
Google Tag Manager
Na analýzu webových stránok:
Google Analytics
New Relic
Reklamné:
Google Adwords
Leadboxer
Impact