DROPSHIPPING REGULAMIN

Przed założeniem konta i/lub złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. vidaXL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsze Warunki zostały przetłumaczone na różne języki; jednakże angielska wersja językowa jest oryginalną i kontrolującą, a wszystkie inne wersje językowe są tłumaczeniami wyłącznie w celach informacyjnych. Jeśli oryginalne Warunki w języku angielskim są sprzeczne z postanowieniami Warunków przetłumaczonych na inny język, pierwszeństwo mają Warunki w języku angielskim

POMIĘDZY

1. vidaXL, reprezentowaną (ewentualnie) przez:

 • vidaXL International B.V., prywatna sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci , z siedzib w Venlo, przy Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo. Prowadz cy dzia alno w Holndii pod numerami VAT: NL850643545B01 i PL5263485807, prowadz cy dzia alno pod numerem Izby Handlowej w Limburgu 52876861 oraz prowadz cy dzia alno w krajach: Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Irlandii, W oszech, Norwegii, Portugalii, Szwecji;
 • vidaXL Europe BV, prywatna sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci , z siedzib w Venlo, przy Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo. Prowadz cy dzia alno w Niderlandach pod numerem VAT: NL820055220B01 i PL5263139666, prowadz cy dzia alno pod numerem Izby Handlowej w Limburgu 09188362 i prowadz cy dzia alno w krajach: Bu garii, Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech, Danii, Estonii, Finlandii, Chorwacji, na W grzech, otwie, Litwie, w Polsce, Rumunii, S owenii i S owacji;
 • TM Handelsgesellschaft GmbH, prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem Lindenstrasse 16, (6340) Baar, prowadzącą działalność w Szwajcarii pod numerem VAT: CH E45 1181434, zarejestrowaną pod numerem 1235780-81, prowadzącą działalność handlową w Szwajcarii;
 • vidaXL LLC, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy 2200 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA, działającą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zarejestrowana pod numerem 323 315-0448, prowadzącą działalność handlową w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci HB Commerce Pty Ltd, z siedzib pod adresem Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street, Sydney NSW 2000, dzia aj ca w Australii i zarejestrowana pod numerem 154339438, prowadz ca dzia alno w Australii;
 • HBI Commerce LTD, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem C/O TMF Group, 13th Floor, OneAngel Court, London, EC2R 7HJ, United Kingdom, działającą w Wielkiej Bryatnii pod numerem VAT: GB137229219, zarejestrowaną pod numerem 07772128, prowadzącą działalność handlową w Wielkiej Brytanii
 • vidaXL ehf, Dalvegur 30, 201 Kópavogur w Islandii, działającą w Islandii pod numerem VAT 141496, zarejestrowaną pod numerem 4305210390 i prowadzącą działalność handlową w Islandii.
 • vidaXL DWC-LLC znajduje się w Business Centre Logistics City, Dubai Aviation City, P.O. Box: 390667, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod numerem 10457 i działająca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod numerem TRN 100455155000003 oraz w Królestwie Arabii Saudyjskiej pod numerem VAT 311415370500003.
 • Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vidaXL G.K., z siedzibą pod adresem 4F i 8F, KS Building4-5-20 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083. Działalność w Japonii pod numerem identyfikacyjnym korporacji 9010003034630 i handel w Japonii.
 • (zwaną dalej „vidaXL”)

  A

  2. Dropshipperem, zgodnie z definicją poniżej, który spełnia wszystkie bieżące wymagania (zwany dalej „Dropshipperem”),

  których określa się indywidualnie jako „Strona”, a łącznie „Stronami”.

  Obie strony potwierdzają, że mają zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i ZGADZAJĄ SIĘ na następujące ustalenia:

  Treść

  ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

  ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT, ZAKRES I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  ARTYKUŁ 3 – TWORZENIE KONTA I OPŁATY

  ARTYKUŁ 4 - OPIS, CENA I DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

  4.1 Opis produktu

  4.2 Cena produktu

  4.3 Dostępność produktu

  ARTYKUŁ 5 – PROCES ZAMAWIANIA

  ARTYKUŁ 5 – PROCES ZAMAWIANIA

  ARTYKUŁ 7 – ANULOWANIE/MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

  ARTYKUŁ 8 – WYSYŁKA, PRZENIESIENIE RYZYKA I DOSTAWA

  ARTYKUŁ 9 – PROCEDURA ZWROTU I GWARANCJE

  9.1 Prawo do odstąpienia od umowy

  9.2 Gwarancja

  9.3 Zwrot środków

  9.4 Obsługa klienta

  ARTYKUŁ 10 – OBOWIĄZEK DROPSHIPPERA

  ARTYKUŁ 11 – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRODUKTY WADLIWE

  11.1 Ograniczenie odpowiedzialności

  11.2 Odpowiedzialność producenta za wadliwe produkty

  11.3 Wycofanie produktu

  ARTYKUŁ 12 – POUFNOŚĆ

  ARITYKUŁ 13 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I MATERIAŁY MARKETINGOWE

  ARTYKUŁ 14 – DANE OSOBOWE

  ARTYKUŁ 15 – OKRES OBOWIĄZYWANIA, ZAWIESZENIE, ROZWIĄZANIE I SKUTKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  ARTYKUŁ 16 – ZMIANY REGULAMINU

  ARTYKUŁ 17 – ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

  ARTYKUŁ 18 – SIŁA WYŻSZA

  ARTYKUŁ 19 – NIEZALEŻNOŚĆ

  ARTYKUŁ 20 – CESJA

  ARTYKUŁ 21 – PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

  W niniejszym regulaminie:

  Dropshipper oznacza firmę/osobę fizyczną, która prowadzi działalność z vidaXL za pośrednictwem programu dropshippingowego vidaXL i zarejestrowała się w programie zgodnie z procedurą rejestracji, o której mowa w art. 3.

  Umowa oznacza niniejszy regulamin i wszelkie inne dokumenty, które będą uważane za jego część, zgodnie z ustaleniami między Stronami;

  Siła wyższa oznacza zdarzenie lub serię zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą którejkolwiek ze stron;

  Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa własności informacji, know-how i wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, które mogą istnieć w dowolnym miejscu na świecie;

  Klienci końcowi oznacza osoby, które kupują produkty od Dropshippera i są uznane za użytkowników końcowych na potrzeby niniejszego dokumentu;

  Feed oznacza format danych stosowany przez vidaXL do zapisywania cen, zapasów i treści produktowych, wykorzystywanych do dostarczania Dropshipperowi regularnych aktualizacji;

  Portfel oznacza rachunek B2B Dropshippera, za pomocą którego może on dokonywać płatności i otrzymywać płatności;

  Usługa dropshippingowa vidaXL oznacza korzystanie ze strony internetowej dropshippingxl.com, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje (zwanej dalej „Usługą”).

  Zdjęcia produktów: oznaczają wszystkie zdjęcia produktów vidaXL i opisy produktów, w tym kody produktów, dostarczone przez vidaXL

  ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT, ZAKRES I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  2.1 Dropshipper wyraża chęć sprzedaży i promowania produktów oferowanych przez vidaXL w Usłudze swoim klientom końcowym. vidaXL nie będzie stroną żadnej umowy zawartej między Dropshipperem a jego klientami końcowymi.

  2.2. Umowa reguluje relacje, obowiązki i prawa vidaXL oraz Dropshipperów zgodnie z ustaleniami poniżej.

  2.3 Umowa ma zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów za pośrednictwem Usługi i wymaga od osoby fizycznej lub podmiotu prawnego zainteresowanych współpracą zarejestrowania się na stronie dropshippingxl.com, na której mają być udostępniane wszystkie niezbędne informacje. Niniejszy Regulamin mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami i ma zastosowanie do wszystkich produktów dostarczanych przez vidaXL w ramach działalności dropshippingowej firmy.

  ARTYKUŁ 3 – TWORZENIE KONTA I OPŁATY

  3.1 Aby uzyskać dostęp do Usługi i korzystać z niej, Dropshipper musi utworzyć swoje konto jako dropshipper vidaXL, podając wszystkie wymagane informacje na przeznaczonej do tego stronie dropshippingxl.com.

  3.2 Aby zapewnić dokładność i autentyczność wprowadzonych danych bankowych, vidaXL wymaga od Dropshippera przesłania do vidaXL bezzwrotnej kwoty pieniężnej (najlepiej w wysokości 0,01 EUR lub podobnej kwoty w innej walucie).

  3.3 Podanie nieprawidłowych informacji przez Dropshippera uniemożliwi mu utworzenie konta. vidaXL zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zawieszenia kont zawierających niekompletne lub nieprawdziwe informacje.

  3.4 Bez uszczerbku dla poprzedniego punktu vidaXL zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub przyjęcia wniosku w ciągu 48 godzin od otrzymania nowego zgłoszenia od Dropshippera (jego rejestracji). vidaXL zastrzega sobie prawo do odrzucenia, a w rzadkich przypadkach do zawieszenia konta, jeśli - na przykład - wystąpi którakolwiek z następujących sytuacji: niekompletna rejestracja, zatwierdzenie z błędem, niewłaściwe wykorzystanie konta.

  3.5 Dropshipper musi mieć ukończone (i) 18 lat oraz (ii) być osobą pełnoletnią w świetle prawa obowiązującego w kraju jego zamieszkania i w którym użyje on Usługi do utworzenia konta.

  3.6 Usługa jest wyłącznie programem typu business-to-business. Każde konto utworzone na użytek prywatny zostanie natychmiast zamknięte.

  3.7 Dropshipper jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła. vidaXL nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku zabezpieczenia konta i hasła.

  3.8 Za dostęp do Usługi pobierana jest miesięczna opłata abonamentowa. Opłata ta jest pobierana za każdy dodatkowy dostęp (jeden dostęp na jeden kraj dostawy). W przypadku, gdy Dropshipper zdecyduje się anulować subskrypcję (wstrzymać płatności):

  3.8.1 jeśli złożono zamówienia wcześniej, Dropshipper będzie mógł uzyskać dostęp do swojego konta dropshippingowego i zaplecza, ale nie będzie można składać żadnych nowych zamówień do momentu otrzymania płatności za subskrypcję.

  3.8.2 jeśli nie złożono jeszcze żadnych zamówień, Dropshipper nie będzie miał dostępu do swojego konta dropshippingowego.

  ARTYKUŁ 4 - OPIS, CENA I DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

  4.1 Opis produktu

  4.1.1 Pomimo uzasadnionych starań vidaXL, aby opisać produkty i zrobić zdjęcia najdokładniej jak to możliwe i zgodnie ze specyfikacjami producenta, mogą wystąpić pewne różnice w przypadku niektórych artykułów. Jeśli jest coś, czego Dropshipper nie rozumie z informacji podanych na stronie internetowej, należy wysłać wiadomość do vidaXL na adres [email protected].

  4.2 Cena produktu

  4.2.1 Wszystkie ceny wyświetlane na stronie internetowej są podane w walucie lokalnej, bez podatku VAT. Kwota VAT jest naliczana na etapie płatności pod koniec zamówienia, w oparciu o stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego towary będą dostarczane. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny podane na stronie były dokładne w momencie składania zamówienia.

  4.2.2. Cena produktu obejmuje koszty wysyłki (z wyjątkiem Australii). Nie ma minimalnej wartości zamówienia dla pojedynczych zamówień Dropshipperów. Dropshipper może ustalać własne ceny produktów w mediach, w których je sprzedaje.

  4.2.3 vidaXL zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów na stronie internetowej w dowolnym momencie. Dropshipper ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktualność informacji, którymi dysponuje (na przykład w kwestii poziomu zapasów lub ceny).

  4.2.4 vidaXL zastrzega sobie prawo do zastosowania, w pewnych okolicznościach, dodatkowej opłaty lub zniżki w oparciu o wskaźnik zwrotów, cele sprzedaży i inne wskaźniki wydajności. Dropshipper otrzyma dwa ostrzeżenia przed nałożeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat na jego zamówienia. Dopłata lub zniżka będzie widoczna na etapie płatności za zamówienie.   

  4.2.5 Jeśli produkt został przez pomyłkę niedoszacowany, vidaXL skontaktuje się z Dropshipperem i zaoferuje mu wybór jednej z trzech opcji:

  1. Złożenie nowego zamówienia z prawidłową ceną artykułu; LUB

  2. Anulowanie całego zamówienia; LUB

  3. Anulowanie zamówienia na błędnie wycenione artykuły i ponowne potwierdzenie zamówienia na artykuły prawidłowo wycenione.

  Jeśli Dropshipper nie odpowie w ciągu 24 godzin, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Wszelkie płatności otrzymane od Dropshippera zostaną zwrócone do jego Portfela w ciągu 7 dni.

  4.3 Dostępność produktu

  4.3.1 Dostępność produktów na stronie internetowej vidaXL zależy od poziomu zapasów. Ze względu na wielkoskalowe działania niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw, vidaXL nie może zagwarantować, że wszystkie produkty będą stale dostępne. Obowiązkiem Dropshippera jest upewnienie się, że poziom zapasów jest aktualny na jego kanałach sprzedaży (tj. sklepie internetowym), w których sprzedaje.

  4.3.2 vidaXL jest międzynarodową firmą prowadzącą działalność w ponad 30 krajach i oferującą usługi w większości z tych krajów, która realizuje działania z różnych magazynów. Dropshipper przyjmuje do wiadomości, że dostępne zapasy mogą być różne w zależności od magazynu i że nie wszystkie pozycje będą dostępne w każdym magazynie. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za takie niedobory, rozbieżności lub różnice w poziomie zapasów.

  4.3.3 vidaXL dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć występowanie braku zapasów lub błędnych informacji dotyczących dostępności produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje. Jeżeli produktu nie można znaleźć na stronie internetowej, skończył się jego zapas lub został on wycofany, Dropshipper może skontaktować się z vidaXL poprzez adres [email protected].

  4.3.4 Gdy zamówiony produkt jest niedostępny lub skończyły się jego zapasy w magazynie po przyjęciu zamówienia, vidaXL zastrzega sobie prawo do poinformowania Dropshippera w odpowiednim czasie i zaoferowania możliwości poczekania na ponowną dostępność produktu lub zwrotu Dropshipperowi pieniędzy w wysokości ceny produktu. Jeśli preferowany jest zwrot pieniędzy, zostanie on przeprocesowany w ciągu około 7 dni roboczych. Wszelkie zwroty środków będą dokonywane do Portfela Dropshippera.

  4.3.5 W żadnym wypadku nie należy przyjmować zamówień z oczekiwaniem na niedostępny towar.

  4.3.6 vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną stratę zarobków wynikającą z publikowania przez Dropshippera produktów niedostępnych i przecenionych.

  4.3.7 vidaXL w żadnym wypadku nie będzie rezerwować zapasów dla Dropshippera.

  ARTYKUŁ 5 – PROCES ZAMAWIANIA

  5.1 Dropshipper oświadcza i gwarantuje, że przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia za pośrednictwem Usługi zapoznał się i zaakceptował zasady określone na piśmie w niniejszej Umowie.

  5.2 Wszystkie zamówienia złożone na artykuły reklamowane na stronie internetowej vidaXL pod adresem dropshippingxl.com są uważane za ofertę dla Dropshippera, z której może on zakupić produkty wybrane w zamówieniu. Dopóki vidaXL nie otrzyma i nie przyjmie zamówienia, nie obowiązuje żadna umowa kupna-sprzedaży pomiędzy vidaXL a Dropshipperem. Po przyjęciu zamówienia pojawi się jego status „w przygotowaniu”. Żadne umowy nie mogą być uznane za zawarte między Dropshipperem a vidaXL, dopóki nie wyświetli się ten status.

  5.3 vidaXL zastrzega sobie prawo do anulowania umowy sprzedaży, jeśli płatność za zamówienie(-a) nie zostanie otrzymana w całości przed faktyczną datą wysyłki.

  ARTYKUŁ 6 – PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

  6.1 Płatności za zamówienia mogą być dokonywane za pośrednictwem PayPal, przelewu bankowego, karty kredytowej lub przy użyciu funkcji Portfela. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za oferowanie wszystkich wyżej wymienionych sposobów płatności w każdym kraju, w którym oferowana jest Usługa i zastrzega sobie prawo do ograniczenia oferowanych metod płatniczych. Zamówienia muszą zostać opłacone w całości przed ich wysłaniem przez vidaXL. Dropshipper rozumie i przyjmuje do wiadomości, że zamówienia nie będą przyjmowane, dopóki nie zostaną opłacone w całości.

  6.2 Dropshipper może skorzystać z funkcji automatycznego potwierdzenia vidaXL. Funkcja ta pozwala Dropshipperom automatycznie płacić za złożone zamówienia poprzez umożliwienie pobrania odpowiedniej kwoty z ich Portfela. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki, ryzyko, bezpośrednie lub pośrednie straty zysku spowodowane przez tę funkcję.

  ARTYKUŁ 7 – ANULOWANIE/MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

  7.1 W celu anulowania lub modyfikacji zamówienia Dropshipper skontaktuje się z vidaXL poprzez [email protected] lub czat.

  7.2 Dropshipper przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie opłacone lub wysłane zamówienia mogą zostać anulowane lub zmodyfikowane. vidaXL poinformuje Dropshippera o niepowodzeniu modyfikacji lub anulowania zamówienia. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez takie niepowodzenie lub jakiekolwiek umowy zawarte między Dropshipperem a klientem końcowym.

  ARTYKUŁ 8 – WYSYŁKA, PRZENIESIENIE RYZYKA I DOSTAWA

  8.1 Dostępne metody wysyłki zostaną przedstawione Dropshipperowi na etapie płatności za zamówienie. vidaXL postara się, aby wysłać produkty w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pełnej płatności, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Numer śledzenia przesyłki i powiadomienie zostaną wysłane Dropshipperowi po wysłaniu produktów.

  8.2    Czas dostawy produktów powinien być wskazany w feedach produktowych dostarczanych przez vidaXL. Określone terminy dostaw muszą być interpretowane jako obowiązujące w granicach rozsądku i uważa się je za przybliżone. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy przewozowe lub pośredników.

  8.3 vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które nie dotarły do klienta z powodu błędów popełnionych przez klienta lub przez Dropshippera przy wprowadzaniu danych adresowych. Przed potwierdzeniem zamówienia Dropshipper powinien sprawdzić wszelkie szczegóły zamówienia. Adres musi być dostępny dla firm kurierskich, a jeśli nie zostaną pozostawione żadne instrukcje dotyczące wysyłki, Dropshipper musi upewnić się, że na miejscu będzie ktoś, kto odbierze przesyłkę.

  8.4 W stosownych przypadkach, jeśli paczki zostaną odesłane do vidaXL, vidaXL zwróci Dropshipperowi środki w wysokoścu ceny produktu z wyłączeniem kosztów transportu. Niezależnie od powyższego, dostawy na adresy firmowe lub do miejsca pracy uważa się za otrzymane po ich dostarczeniu na dany adres. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że przedmiot został bezpiecznie odebrany.

  8.5 Jak tylko paczka dotrze pod podany adres dostawy, klient staje się odpowiedzialny za zamówienie. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności, jeśli paczka zaginie po dostarczeniu. Jeśli jakiekolwiek produkty zostaną odebrane jako uszkodzone, klient musi powiadomić Dropshippera w ciągu 48 godzin od ich otrzymania. vidaXL musi następnie zostać powiadomiona w ciągu 72 godzin od przewidywanego czasu dostawy. Jeżeli jakikolwiek produkt został otrzymany jako wadliwy, Dropshipper musi powiadomić vidaXL w ciągu 14 dni od otrzymania tego produktu. Więcej informacji można znaleźć w procedurze zwrotów opisanej w artykule 9.

  8.6 W przypadku artykułów wysłanych na adres inny niż Dropshippera, vidaXL nie obowiązuje umowa pomiędzy odbiorcą tych towarów (klientem) a vidaXL. W takim przypadku vidaXL nie może pośredniczyć w jakimkolwiek aspekcie sprzedaży pomiędzy Dropshipperem a klientem, dotyczącym dostarczonych produktów.

  ARTYKUŁ 9 – PROCEDURA ZWROTU I GWARANCJE

  9.1. Prawo do odstąpienia od umowy

  9.1.1 Z wyjątkiem Turcji, Ukrainy, Islandii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie obowiązuje 14 dni na obejrzenie produktu od momentu jego otrzymania, klient końcowy może oglądać dowolny produkt przez 30 dni od momentu dostarczenia go pod adres podany w szczegółach zamówienia. Jeśli klient zdecyduje się zwrócić produkt(y), obowiązują następujące zasady:

  a. Klient końcowy jest zobowiązany do zwrotu wszelkich otrzymanych produktów w ciągu 14 dni od powiadomienia Dropshippera o chęci zwrotu tych produktu na adres zwrotny podany przez Dropshippera; ORAZ

  b. Po otrzymaniu produktów od klienta Dropshipper zwraca je w ciągu 14 dni do vidaXL i wnioskuje o zwrot pieniędzy za pośrednictwem Usługi. Zwrot zostanie przekazany do Portfela Dropshippera w ciągu 7 dni od otrzymania przez vidaXL zwróconego produktu(ów) i potwierdzenia, że zwrócone produkty są dobrym stanie i nie uległy uszkodzeniu. Dropshipper jest również odpowiedzialny za prawidłowe opakowanie produktów lub wszelkie kwestie prawne, które mogą powstać między Dropshipperem a klientem końcowym w wyniku (nieprawidłowego) zwrotu (uszkodzonych) produktów; ORAZ

  c. W związku z powyższym Dropshipper organizuje proces zwrotu niezależnie, a tym samym ponosi koszty transportu zwrotu, a także ryzyko związane z procesem zwrotu (np.: zagubienie produktu, zniszczenie produktu w transporcie itp.).

  9.1.2 Jeśli Dropshipper nie jest w stanie spełnić wymagań punktu 9.1.1., może on poprosić vidaXL o zorganizowanie zwrotu bezpośrednio od klienta końcowego na takich samych warunkach, jakie vidaXL stosuje wobec swoich klientów. Wszelkie koszty, które byłyby pobierane od klientów vidaXL na jej lokalnych stronach internetowych będą również pobierane od Dropshippera. Dropshipper będzie zobowiązany do przekazania vidaXL numeru telefonu klienta, adresu do odbioru i adresu e-mail, które to informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do zorganizowania żądanego zwrotu.

  9.1.3 Jeśli Dropshipper ma nietypowy i niewytłumaczalnie wysoki odsetek zwrotów w porównaniu do średnich stóp zwrotu w vidaXL, vidaXL zastrzega sobie prawo do odmowy dalszych usług zwrotu dla Dropshippera, podniesienia cen, skrócenia oferowanego okresu odstąpienia od umowy dla klientów końcowych lub wykluczenia Dropshippera z platformy dropshippingowej.

  9.2 Gwarancja

  9.2.1 W przypadku otrzymania przez klienta końcowego niewłaściwego lub uszkodzonego produktu, klient końcowy będzie zobowiązany do dostarczenia odpowiednich dowodów (zdjęć) z (cyfrowym) oznaczeniem daty na adres e-mail podany przez Dropshippera. Po sprawdzeniu sprawy vidaXL zaoferuje, w zależności od przypadku, jedno z następujących rozwiązań:

  1. Rabat wynagradzający uszkodzenie;

  2. Zwrot kosztów zakupu wynagradzający uszkodzenie;

  3. Wysłanie nowego produktu lub części zamiennych za części uszkodzone.

  W pojedynczych przypadkach vidaXL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od powyższego.

  9.2.2 W przypadku problemów z zamówieniem Dropshipperzy mogą skontaktować się bezpośrednio z vidaXL, co umożliwi vidaXL wyjaśnienie i naprawienie danej sytuacji.

  9.3 Zwrot środków

  9.3.1 Dropshipper przyjmuje do wiadomości, że maksymalny zwrot środków, jaki zaoferuje vidaXL, jest równy cenie produktu i nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów, takich jak koszty wysyłki, z wyjątkiem niektórych okoliczności i zgodnie z ustaleniami pomiędzy Dropshipperem a vidaXL w odniesieniu do indywidualnych przypadków.

  9.3.2 Zwroty środków będą rozpatrywane indywidualnie oraz wypłacane przez vidaXL na konto B2B Dropshippera (do Portfela). Dotyczy to wszystkich transakcji.

  9.3.4 W przypadku otwartej sprawy PayPal, w której Dropshipper nie będzie w stanie dojść do porozumienia z naszym zespołem ds. obsługi klienta, vidaXL będzie musiała tymczasowo zawiesić konto B2B Dropshippera.

  9.3.5 Wszelkie zwroty środków za zamówienia zostaną zwrócone do Portfela na b2b.vidaxl.com. Nie zwrócimy środków na żadne konto PayPal ani konto bankowe Dropshippera, chyba że:

 • Dropshipper kończy współpracę z vidaXL.  
 • Dropshipper ma specjalny powód do zwrotu środków.
 • 9.3.6 Dropshipper jest odpowiedzialny za kontrolę nad zwrotami środków od klientów końcowych. W przypadku nadużywania przez Dropshipper zasad zwrotu środków, vidaXL ma prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Dropshippera.

  9.4 Obsługa klienta

  9.4.1 vidaXL radzi Dropshipperowi, aby użył własnego regulaminu zawierającego powyższe zasady. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za Dropshippera (lub klienta końcowego), jeśli klient końcowy lub Dropshipper nie zwróci produktu zgodnie z polityką zwrotów vidaXL, jak określono w tym artykule.

  9.4.2 Dropshipper jest zobowiązany do dostarczenia (poprawnych) danych kontaktowych swoim klientom, aby umożliwić im zadawanie pytań dotyczących produktu lub zamówienia. Obsługa klienta vidaXL przekieruje wszelkie pytania otrzymane od klientów końcowych Dropshippera z powrotem do Dropshippera. W przypadku stwierdzenia przez vidaXL, że Dropshipper nie podał (poprawnych) danych kontaktowych swoim klientom końcowym, będzie on zobowiązany do naprawienia tej sytuacji w ciągu 2 dni, podając poprawne i aktualne dane kontaktowe. Jeśli Dropshipper nie dostarczy tych informacji, vidaXL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta zgodnie z artykułem 15 niniejszego dokumentu.

  ARTYKUŁ 10 – OBOWIĄZEK DROPSHIPPERA

  10.1 vidaXL nie jest częścią umowy sprzedaży zawartej między Dropshipperem a klientem końcowym. Obowiązkiem Dropshippera jest zapewnienie że wszelkie kwestie prawne, które mogą powstać pomiędzy Dropshipperem a klientem końcowym, są rozstrzygane zgodnie z regulaminem Dropshippera, obowiązującym przy sprzedaży produktów za pomocą Usługi. vidaXL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy prawne, które mogą powstać w wyniku braku regulaminu lub jakiegokolwiek innego dokumentu prawnego obowiązującego między Dropshipperem a jego klientem, wymaganego przez prawo.

  10.2 Dropshipper jest zobowiązany do zapewnienia swoim klientom podobnego lub wyższego poziomu usług niż vidaXL oferuje swoim własnym klientom i nie może zalecać swoim klientom końcowym bezpośredniego kontaktu z vidaXL.

  W przypadku naruszenia reputacji vidaXL z powodu niezapewnienia przez Dropshippera wymaganej jakości usług, vidaXL zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody poprzez wypłatę rekompensaty klientowi. Koszty związane z taką rekompensatą zostaną poniesione przez Dropshippera. vidaXL zastrzega sobie prawo do zrekompensowania tych kosztów ze wszelkich potencjalnych środków pieniężnych, należnych Dropshipperowi od vidaXL.

  10.3 Dropshipper musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i wymogów rejestracyjnych krajów, w których wprowadza produkt do obrotu. Wszelkie koszty lub opłaty poniesione w związku z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku rejestracyjnego będą ponoszone wyłącznie przez Dropshippera. W żadnym wypadku vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzestrzeganie przez Dropshippera jego obowiązków.

  10.4 Dropshipper gwarantuje i zgadza się, że on oraz jego dyrektorzy, osoby funkcyjne, agenci, podmioty stowarzyszone i pracownicy będą: (a) przestrzegać wszelkich sankcji i ograniczeń dotyczących eksportu; (b) nie będą sprzedawać, przekazywać, eksportować, reeksportować ani przekazywać towarów żadnej osobie, podmiotowi lub jurysdykcji, które objęte są sankcjami lub ograniczeniami; (c) Dropshipper nie będzie powodował, że zakupione produkty zostaną sprzedane lub wykorzystane przez jakiekolwiek osoby lub podmioty w krajach objętych ograniczeniami w handlu międzynarodowym, sankcjami lub embargo, takich jak Iran, Sudan, Syria itp. Dropshipper zapewni, że vidaXL i jej podmioty powiązane będą w pełni wolne od odpowiedzialności lub dochodzeń prawnych za nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów w tym zakresie.  

  ARTYKUŁ 11 – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRODUKTY WADLIWE

  11.1 Ograniczenie odpowiedzialności

  11.1.1 Łączna, całkowita odpowiedzialność vidaXL za wszelkie szkody lub straty sięga maksymalnie ceny zakupu produktu.

  11.1.2 vidaXL nie ponosi odpowiedzialności wobec Dropshippera za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody powstałe w wyniku lub powiązane z niniejszym Regulaminem, w tym utratę zysków lub przychodów, przerwanie działalności lub utratę informacji biznesowych, utratę innych towarów lub jakiekolwiek inne, nawet jeśli vidaXL została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

  11.1.3 Marketing, dystrybucja i sprzedaż produktów nie narusza, zgodnie z wiedzą vidaXL, żadnych praw osób trzecich. W przypadku takiego naruszenia vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z takiego naruszenia.

  11.1.4 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych Dropshipperowi przez umyślne wykroczenie lub rażące zaniedbanie vidaXL.

  11.2 Odpowiedzialność producenta za wadliwe produkty

  11.2.1 Niezależnie od powyższego i tylko w zakresie wymaganym przez prawo, vidaXL ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jej produkty na mieniu klientów końcowych i/lub wszelkie obrażenia lub śmierć spowodowane wadami produktu(-ów).

  11.2.2 W takim przypadku vidaXL zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z klientem końcowym, jeśli uzna to za konieczne.

  11.3 Wycofanie produktu

  11.3.1 W przypadku, gdy vidaXL stwierdzi, że doszło do zdarzenia, incydentu lub okoliczności, które mogą skutkować koniecznością wycofania produktu lub produktów z rynku, poinformuje o tym fakcie Dropshippera, oczekując że Dropshipper podejmie odpowiednie środki w tej sprawie (np. skontaktuje się z klientami, usunie produkt ze swojej oferty itp.).

  11.3.2 vidaXL podejmie ostateczną decyzję o wycofaniu danych produktów z rynku.

  11.3.3 vidaXL zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z klientami końcowymi Dropshippera w przypadku wycofania produktu.

  ARTYKUŁ 12 – POUFNOŚĆ

  12.1 Informacje poufne to informacje oznaczone jako poufne przez vidaXL, obejmujące również takie informacje, o których Dropshipper powinien wiedzieć, że są poufne. Ceny B2B produktów i usług są również informacjami poufnymi.

  12.2 Dropshipper jest zobowiązany do prawidłowego postępowania z informacjami poufnymi:

 • Dropshipper nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w sposób inny niż na potrzeby wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu (cel).
 • Dropshipper zobowiązuje się do zachowania informacji poufnych vidaXL w ścisłej tajemnicy.
 • Dropshipper może ujawnić informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom (w tym pracownikom tymczasowym, zatrudnionym przez agencję pracy i niezależnym wykonawcom, którzy pozostają pod bezpośrednim nadzorem Dropshippera), którzy
 • a) muszą poznać te informacje w celu wykonania celu oraz

  b) podpisali pisemne zobowiązanie do nieujawniania informacji co najmniej tak samo restrykcyjne, jak te zawarte w niniejszym Regulaminie.

 • Dropshipper zobowiązuje się chronić informacje poufne vidaXL z co najmniej takim samym stopniem staranności, z jakim chroni on swoje informacje poufne o podobnym znaczeniu, ale nigdy o mniejszym stopniu staranności niż uznawany za rozsądny.
 • 12.3 Dropshipper nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych, jeśli:

 • były już uzyskane w legalny sposób przez Dropshippera i nie podlegały już obowiązkowi zachowania poufności zgodnie z niniejszym Regulaminem, o czym świadczą pisemne zapisy sprzed czasu ich ujawnienia
 • są łatwo dostępne publicznie w dniu lub po dniu ujawnienia w inny sposób niż poprzez naruszenie przez odbiorcę niniejszego Regulaminu
 • zostały zgodnie z prawem uzyskane przez Dropshippera od osoby trzeciej, uprawnionej do takiego ujawnienia, bez obowiązku zachowania poufności (wyjątek ten ma zastosowanie dopiero po otrzymaniu przez odbiorcę informacji od osoby trzeciej)
 • zostały pisemnie zatwierdzone przez vidaXL do ujawnienia lub ujawnione na podstawie prawnego wymogu sądu lub agencji rządowej, albo jeśli wymaga tego prawo.
 • 12.4 vidaXL zachowuje pełną własność ujawnionych informacji. Z wyjątkiem ograniczonego prawa Dropshippera do korzystania z informacji zgodnie z Regulaminem, niniejszy Regulamin nie przyznaje żadnej licencji ani prawa, zarówno wyrażonego, jak i dorozumianego.

  12.5 W przypadku, gdy Dropshipper nie wywiąże się ze swoich zobowiązań opisanych w artykule 13., ujawniający niezwłocznie i bez ingerencji sądowej podlega każe pieniężnej w wysokości 500 EUR za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności, ze skutkiem natychmiastowym. Kara ta wzrośnie o 100 EUR za każdy dzień, w którym takie naruszenie nie zostanie naprawione, całkowicie bez uszczerbku dla prawa ujawniającego do żądania rekompensaty za straty i szkody, jakie vidaXL faktycznie poniosła lub poniesie, oprócz wszystkich innych praw i środków prawnych dostępnych zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności.

  ARTYKUŁ 13 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I MATERIAŁY MARKETINGOWE

  13.1 Treści wyświetlane na stronie internetowej vidaXL, które obejmują między innymi zdjęcia, układ strony internetowej, teksty i znaki towarowe, są chronione prawami własności intelektualnej.

  13.2 W ramach niniejszych warunków, dropshipper otrzymuje niewyłączne, ograniczone i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania ze zdjęć produktów w celu sprzedaży produktów vidaXL. Po stworzeniu konta nadawca zostanie przekierowany do odpowiedniego adresu URL zawierającego zdjęcia każdego produktu. W żadnym wypadku nie wolno Ci zgłaszać i/lub rejestrować znaku towarowego lub nazwy domeny zawierającej element „vida” i/lub „vidaXL” lub podobnych elementów lub logo we własnej nazwie.

  13.3 Każde naruszenie klauzuli zawartej w punkcie 13.1 spowodują powstanie odpowiedzialności po stronie Dropshippera skutkującej karą w wysokości 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro) do zapłaty na rzecz vidaXL. Takie naruszenie może obejmować, między innymi, niewłaściwe wykorzystanie treści lub udostępnianie niepublicznych treści stronom trzecim.

  13.4 Wszystkie zdjęcia vidaXL są swobodnie dostępne do wykorzystania na stronie internetowej Dropshippera. Gdy Dropshipper złoży wniosek o zarejestrowanie konta i zostanie on zaakceptowany, zostanie on przekierowany do odpowiednich linków URL do zdjęć do każdego produktu.

  ARTYKUŁ 14 – DANE OSOBOWE

  14.1 Każda ze Stron będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych.

  14.2 Wobec jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych zarówno vidaXL, jak i Dropshipper określają własne cele i środki przetwarzania tych danych. W związku z tym zarówno vidaXL, jak i Dropshipper uznawani są za administratorów danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.  

  14.3 Strony wdrożą odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do poziomu ryzyka, aby zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, modyfikacją, utratą, dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem lub jakąkolwiek (inną) niezgodną z prawem formą przetwarzania, w tym ograniczeniem dostępu i korzystania z tych danych. W każdym przypadku środki te powinny spełnić wymagania dotyczące dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa określone w art. 32. RODO. O ile vidaXL nie dopuści się zaniedbania, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do informacji dostarczonych przez Dropshippera.

  ARTYKUŁ 15 – OKRES OBOWIĄZYWANIA, ZAWIESZENIE, ROZWIĄZANIE I SKUTKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  15.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu utworzenia konta Dropshippera.

  15.2 vidaXL zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia konta Dropshippera, wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Dropshippera i zablokowania dostępu do jego Portfela bez powiadomienia i w niektórych sytuacjach, w tym między innymi:

 • Naruszenia jakichkolwiek klauzul z Umowy;
 • Podejrzenia oszustwa, umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania, w tym między innymi: sprzedaży nieoryginalnych produktów vidaXL, celowego niedostarczenia zamówienia, przekierowania zamówień itp.;
 • Kierowania swoich klientów bezpośrednio do obsługi klienta vidaXL;
 • Zaangażowania się w działalność nielegalną;
 • Naruszenia własności intelektualnej vidaXL lub osób trzecich;
 • Bankructwa Dropshippera lub sytuacjach równoznacznych;
 • Braku profesjonalizmu Dropshippera wobec swoich klientów lub agentów vidaXL;
 • Niezapewnienia wymaganego poziomu obsługi klienta (przekierowanie klientów bezpośrednio do vidaXL, negatywne opinie na temat Dropshippera itp.)
 • 15.3 vidaXL poinformuje na piśmie Dropshippera o zawieszeniu jego konta i przyczynach tego zawieszenia. Dropshipper będzie miał 30 dni na rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli sytuacja pozostanie niezmieniona w ciągu 30 dni, vidaXL zastrzega sobie prawo do trwałego zawieszenia konta Dropshippera. vidaXL pokryje wszelkie należności od Dropshippera ze środków dostępnych w Portfelu Drophippera. Pozostała kwota zostanie przekazana Dropshipperowi dziewięćdziesiąt (90) dni po trwałym zawieszeniu konta.

  15.4 Dropshipper będzie mógł odwołać się od stałego zawieszenia, kontaktując się z zespołem wsparcia B2B vidaXL.

  15.5 Każde wypowiedzenie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków zaradczych, do których Strona może być uprawniona zgodnie z prawem lub niniejszą Umową, i nie wpływa na żadne nabyte prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze stron.

  15.6 Żadne zobowiązania Dropshippera, wynikające z umowy pomiędzy Dropshipperem a jego klientami końcowymi, nie zostaną rozwiązane przez zawieszenie lub trwałe zamknięcie konta Dropshippera.

  15.7  W przypadku, gdy Dropshipper chciałby zakończyć współpracę z vidaXL i nie był w stanie złożyć zamówienia w ciągu pierwszych 30 dni swojego uczestnictwa w programie dropshippingowym, ma prawo do zwrotu opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc, na żądanie. Poza takim przypadkiem vidaXL nie zwróci opłaty abonamentowej.

  ARTYKUŁ 16 – ZMIANY REGULAMINU

  16.1 vidaXL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia Dropshippera.

  ARTYKUŁ 17 – ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

  17.1 Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którakolwiek klauzula niniejszej Umowy (lub jej część) jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, inne klauzule lub postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy.

  ARTYKUŁ 18 – SIŁA WYŻSZA

  18.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia lub niewykonania Umowy, które wynikałoby z sytuacji pozostającej poza uzasadnioną kontrolą którejkolwiek ze Stron.

  ARTYKUŁ 19 – NIEZALEŻNOŚĆ

  19.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi ani nie może być uznane za zawarcie partnerstwa lub rozpoczęcia przedsięwzięcia joint venture przez Strony niniejszej Umowy ani nie stanowi, że którakolwiek ze Stron jest lub stała się agentem drugiej Strony w jakimkolwiek celu.

  ARTYKUŁ 20 – CESJA

  20.1. Dropshipper nie może scedować niniejszej umowy ani żadnych jej praw lub wynikających z niej obowiązków bez uprzedniej zgody vidaXL.

  20.2. vidaXL może przekazać, scedować, sprzedać, odnowić lub zlecić swoje obowiązki i prawa (w tym wierzytelności), a także zlecić ich podwykonawstwo w części lub całości na podstawie umowy z którąkolwiek ze swoich jednostek powiązanych lub jakąkolwiek stroną trzecią, bez uprzedniej zgody Dropshippera.

  ARTYKUŁ 21 – PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  21.1 Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu holenderskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).  

  21.2 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z Umowy i których nie można rozstrzygnąć polubownie, mogą zostać skierowane wyłącznie do sądu w Oost-Brabant, z siedzibą w Hertogenbosch, w Holandii. Jest to uzależnione od zakresu, do jakiego obowiązkowe zasady jurysdykcji ograniczają ten wybór. vidaXL i Dropshipper mogą rozstrzygać spory za pomocą wiążących porad prawnych lub arbitrażu.