Πολιτική Απορρήτου

Διαβάστε αυτήν την πολιτική απορρήτου πριν πραγματοποιήσετε μια παραγγελία. Η vidaXL παρακρατεί τα δικαιώματα αλλαγής αυτής της πολιτικής απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η υπηρεσία dropshipping της vidaXL αφορά πελάτες που έχουν λογαριασμό εγγεγραμμένο στο https://b2b.vidaxl.com. Η πολιτική απορρήτου για πελάτες που παραγγέλνουν απευθείας από τη vidaXL μπορείτε να βρεθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα της vidaXL (vidaXL.com). Επιπλέον, η εταιρική δήλωση απορρήτου βρίσκεται στη διεύθυνση http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .
Τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών, που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας dropshipping μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

 

Τύποι δεδομένων και χρήση

Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας dropshipping, η vidaXL συλλέγει ή/και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:
Δεδομένα τελικού καταναλωτή:
Η vidaXL παραδίδει αγαθά απευθείας στον καταναλωτή (τον πελάτη του μεταπωλητή). Για αυτόν τον σκοπό, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Περιεχόμενο παραγγελίας (προϊόντα)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο από τη vidaXL στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας. Τα δεδομένα των καταναλωτών θα κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας και θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο μεταπωλητής θα διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες του συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ή/και της τοπικής νομοθεσίας (περί ιδιωτικής ζωής) και των κανονισμών. Ο μεταπωλητής (και όχι η vidaXL) είναι υπεύθυνος για:

 • Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
 • Διασφάλιση ότι οι καταναλωτές μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων τους

Η vidaXL δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, αξίωση, ενέργεια, αγωγή ή διαδικασία από οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, κυβερνητική υπηρεσία ή εταιρεία που οφείλεται ή απορρέει από την αποτυχία του μεταπωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Δεδομένα μεταπωλητών:
Η vidaXL συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα μεταπωλητών:

 • Επωνυμία
 • Οικονομικά στοιχεία εταιρείας (ΑΦΜ, λογαριασμός πληρωμών κλπ.)
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου επικοινωνίας
 • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας
 • Τηλέφωνο υπευθύνου επικοινωνίας

Τα δεδομένα μεταπωλητών χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των υπηρεσιών και τη διατήρηση της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ της vidaXL και του μεταπωλητή. Εάν ο μεταπωλητής δεν θέλει τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας του να χρησιμοποιούνται για αλληλογραφία εκτός από την απαραίτητη για την εκπλήρωση των υπηρεσιών (όπως ενημέρωση για νέα προϊόντα), ο μεταπωλητής μπορεί να εξαιρεθεί από αυτόν τον τύπο επικοινωνίας.

Τα δεδομένα των μεταπωλητών θα κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας και θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εμπιστευτικότητα

 • Η vidaXL διατηρεί εμπιστευτικά τα Προσωπικά Δεδομένα και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί της και τα πιθανά εμπλεκόμενα τρίτα μέρη θα διατηρήσουν επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα εμπιστευτικά.
 • Η vidaXL θα διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο για τους υπαλλήλους ή/και τρίτους που εμπλέκονται για τους οποίους απαιτείται πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Η vidaXL διασφαλίζει ότι το προσωπικό της που είναι εξουσιοδοτημένο να ασχολείται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων έχει ενημερωθεί σωστά και πλήρως για τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη νόμιμη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των Υπηρεσιών.

Ασφάλεια

 • Η vidaXL λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κλοπή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας, κατάλληλη για τους κινδύνους που παρουσιάζονται και τη φύση των δεδομένων που προστατεύονται.
 • Εάν η vidaXL αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του μεταπωλητή ή των καταναλωτών, η vidaXL θα ειδοποιήσει τον μεταπωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τρίτα μέρη

 • Εάν ο μεταπωλητής απαιτείται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων να παρέχει σε ένα άτομο πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή, την επεξεργασία ή τη χρήση των οφειλόμενων δεδομένων του, η vidaXL θα θέσει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του μεταπωλητή.
 • Σε περίπτωση που υποβληθούν ερωτήσεις σχετικά με υποκείμενα δεδομένων στη vidaXL, η vidaXL θα παραπέμψει το επηρεαζόμενο άτομο στον μεταπωλητή, εκτός εάν η vidaXL έχει νομική υποχρέωση να παρέχει απευθείας τις πληροφορίες, οπότε ο μεταπωλητής θα ενημερωθεί αμέσως.

Cookies & παρακολούθηση

Στους ιστοτόπους μας για επιχειρήσεις (b2b) και dropshipping, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookie (ή/και παρόμοιες τεχνολογίες):
https://b2b.vidaxl.com/
Τα απαραίτητα:
Google Tag Manager
Αναλυτικά Στοιχεία Τοποθεσίας:
Google Analytics
New Relic
Διαφήμιση:
DoubleClick
Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/
Τα απαραίτητα:
Google Tag Manager
Αναλυτικά Στοιχεία Τοποθεσίας:
Google Analytics
New Relic
Διαφήμιση:
Google Adwords
Leadboxer
Impact