Integritetspolicy

Läs denna integritetspolicy innan du gör en beställning. vidaXL förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy utan föregående meddelande.

vidaXL dropshipping-tjänsten hanterar kunder som har ett konto registrerat på https://b2b.vidaxl.com. Integritetspolicy för kunder som beställer direkt från vidaXL finns att hitta på  vidaXLs webbshop (vidaXL.com). Dessutom hittar du företagets integritetspolicy på http://corporate.vidaxl.com/privacy/ .

Villkoren, inklusive definitioner, relaterade till användningen av dropshipment-tjänsten finns på https://dropshipping.vidaxl.com/terms-conditions/

Uppgiftstyper och användning

Vid utförandet av dropshipping-tjänsten samlar vidaXL in och/eller använder följande personliga information:

Uppgifter slutkonsumenter:

vidaXL levererar varor direkt till konsumenten (återförsäljarens kund). För detta ändamål samlar vi in följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Beställningsinnehåll (produkter)

Personuppgifter skall endast behandlas av vidaXL i samband med utförandet av tjänsten. Konsumentuppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är nödvändigt för att tjänsten ska kunna fullgöras och i enlighet med tillämplig lag.

Återförsäljaren ska se till att deras tjänster uppfyller GDPR-krav och/eller lokala (sekretess) lagar och regler. Återförsäljaren (och inte vidaXL) ansvarar för:

 • Förse konsumenter med information om hur och varför deras personuppgifter behandlas
 • Säkerställa att konsumenter kan utöva sina rättigheter gällande information

vidaXL är inte ansvarig för dataintrång, anspråk, handling, stämning eller förfarande av någon person, företag, myndighet eller företag som härrör från eller uppkommer på grund av att återförsäljaren inte fullgör sina skyldigheter.

Återförsäljaruppgifter:

vidaXL samlar in, lagrar och bearbetar följande återförsäljaruppgifter:

 • Företagsnamn
 • Företagets finansiella information (moms, betalkonto osv.)
 • E-post till kontaktperson
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefon

Återförsäljaruppgifter används för att uppfylla tjänsterna och för att upprätthålla affärsrelationen mellan vidaXL och återförsäljaren. Om återförsäljaren inte vill att deras företags kontaktuppgifter ska användas för annan korrespondens än nödvändigt för att uppfylla tjänsterna (t.ex. att få information om nya produkter) kan återförsäljaren välja bort denna typ av kommunikation.

Återförsäljaruppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är nödvändigt för att tjänsten ska kunna fullgöras och i enlighet med tillämplig lag.

Sekretess

 • vidaXL ska hålla personuppgifterna sekretessbelagda och ska säkerställa att dess anställda och eventuella inblandade tredje parter också kommer att hålla personliga uppgifter sekretessbelagda.
 • vidaXL ska se till att personuppgifter endast är tillgängliga för sina anställda och/eller berörda tredje parter för vilka tillgång till personuppgifter är nödvändig.
 • vidaXL ska se till att dess personal som är auktoriserad att delta i behandlingen av personuppgifter har fått korrekt och fullständig information om sina skyldigheter avseende laglig behandling av personuppgifter baserat på tillämplig lag, inklusive skyldigheten att endast behandla personuppgifterna till nödvändig utsträckning för att tjänsterna ska kunna utföras korrekt.

Säkerhet

 • vidaXL ska vidta rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, stöld eller någon annan form av olaglig behandling, som är lämpliga för de risker som presenteras och arten av de uppgifter som ska skyddas.
 • Om vidaXL blir medveten om ett dataintrång som rör personlig information om återförsäljaren eller konsumenterna, kommer vidaXL att meddela återförsäljaren utan onödigt dröjsmål.

Tredje parter

 • Om återförsäljaren enligt dataskyddslagstiftningen ska förse en enskild person med information om inhämtning, bearbetning eller användning av hans/hennes uppgifter, ska vidaXL göra denna information tillgänglig för återförsäljaren.
 • Om förfrågningar om uppgifter görs till vidaXL, ska vidaXL hänvisa den berörda personen till återförsäljare, såvida vidaXL inte är under laglig skyldighet att lämna informationen direkt, i vilket fall återförsäljaren informeras omedelbart.

Cookies & spårning

På våra b2b- och dropshipping-webbplatser använder vi följande cookies (och/eller liknande tekniker):

https://b2b.vidaxl.com/

Grundläggande:

Google Tag Manager

Webbplatsanalys:

Google Analytics

New Relic

Marknadsföring:

DoubleClick

Google Adwords

https://dropshipping.vidaxl.com/

Grundläggande:

Google Tag Manager

Webbplatsanalys:

Google Analytics

New Relic

Marknadsföring:

Google Adwords

Leadboxer

Impact